FIL1009 – Vitenskap og demokrati: filosofiske problemstillinger

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Bør vi erstatte demokrati - som av og til leder til dårlige beslutninger - med ekspertstyre som kunne gi mer kunnskapsbaserte beslutninger? Hvordan bør vitenskap brukes i politiske beslutninger? Kan forskning være fullstendig fri for politiske eller moralske verdier? Bør vitenskapen være mer inkluderende eller demokratisk? Hvorfor er det så mye motstand mot vitenskap? Slike spørsmål vil bli drøftet i dette emnet. Du vil få en innføring i filosofiske teorier som gjør deg i stand til å tenke kritisk og ansvarlig om forholdet mellom vitenskap og demokrati.

Første del av emnet omhandler vitenskapens rolle i samfunnet. Hvilken rolle bør vitenskapelig ekspertise ha i et demokratisk samfunn? Du vil lære om ulike svar på dette spørsmålet.

Andre del av emnet omhandler samfunnets rolle i vitenskapen. Hvilken rolle bør politiske, moralske eller religiøse verdier ha i vitenskapen? Hvor viktig er den sosiale konteksten for vitenskapelig forskning? Du vil lære om ulike syn på disse spørsmålene.

Emnets tredje del tar for seg utfordringer for vitenskapen og dens rolle i samfunnet, for eksempel manglende tillit til vitenskapen, propaganda og bevisst feil-informasjon.  Du vil lære om psykologiske og sosiologiske mekanismer bak slike utfordringer, og om hvordan et samfunn kan svare på dem.

Emnet tar for seg case-studier som vil variere fra år til år, men som kan omhandle for eksempel klimaforandring, avkolonisering av akademia, genmodifikasjon, kunstig intelligens, akademisk frihet og ytringsfrihet, forskning på rase og kjønn, «fake news», forbedring av mennesker, kjernefysikk, offentlig versus privat forskningsfinansiering, administrering av globale fellesgoder, psykoterapi og vaksinering.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført emnet, forventes du

  • å ha en grunnleggende forståelse av sentrale filosofiske spørsmål rund vitenskap og samfunn: vitenskapens rolle i et demokratisk samfunn; rollen av politiske, moralske eller religiøse verdier og den sosiale konteksten for vitenskapelig forskning; samt utfordringer for vitenskapen og dens rolle i samfunnet og hvordan et samfunn kan svare på dem.
  • å kunne gi en kort og klar skriftlig presentasjon og diskusjon av en oppgitt problemstilling relatert til emnets pensum.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

EXPHIL03 eller EXPHIL03E samt leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

 

Undervisningen består av 12 dobbelttimer som vil være en kombinasjon av forelesninger og seminarer.

Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

  • Et utkast til en kritisk respons på et argument (3 sider à ca 2300 tegn, ikke medregnet fotnoter og referanser)
  • Obligatorisk detakelse i minst 6 Canvas aktiviteter (Quiz aller diskusjonsforum)

Aktivitetene er kun gyldige i ett semester, det semesteret man også har undervisningsopptak.

Slik søker du om gyldig fravær fra / utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

En mappeeksamen bestående av følgende komponenter:  

  • En kritisk respons på et argument eller en artikkel (3-4 sider à ca 2300 tegn, ikke medregnet fotnoter og referanser)
  • Et essay (6-7 sider à ca 2300 tegn, ikke medregnet fotnoter og referanser)

Det settes én endelig karakter på mappen. Veiledning blir gitt, forutsatt at utkast leveres innen fristene som gis. Det er obligatorisk å levere utkast til del I av mappen (kritisk respons)

Sensorveiledning høsten 2019

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk