FIL2310 – Normativ etikk og metaetikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Moralfilosofi (etikk) kan deles inn, fra det mer teoretiske til det mer praktiske, i

 • metaetikk
 • normativ etikk
 • anvendt etikk.

I dette emnet ser vi nærmere på sentrale elementer i metaetikk og normativ etikk. Emnets innhold kan variere slik at metaetikk eller normativ etikk vektlegges i ulike semester. Metaetikk beskriver moral fra ulike filosofiske perspektiver, som semantikk, ontologi, og epistemologi. Følgende type spørsmål diskuteres: Hvilken språklig mening har moralske termer (som ’rett’ og ’galt’) og moralske setninger? Er moralske setninger sanne eller falske? Finnes det noen moralske egenskaper eller fakta i verden som kan gjøre dem sanne? I så fall, hvordan arter de seg? Er det mulig å vite hvilke objekter som har disse egenskapene? Hvis det er tilfelle, hvordan kan vi oppnå slik viten?

Normativ etikk handler om hva som dypest sett forklarer handlingers moralske status. Følgende type spørsmål diskuteres: Er bare handlingers konsekvenser relevant for å bestemme deres moralske status? Hvis ikke, hvilke andre aspekter er av moralsk betydning? Hva er det som gjør en persons liv godt eller dårlig?

Hva er det som gjør en tilstand god eller dårlig?

Hva lærer du?

Etter avlagt eksamen i dette emnet kan du:

 • dokumentere presis innsikt i metaetiske og/eller normativ-etiske problemstillinger, og i tillegg kritisk kunne drøfte ulike standpunkter skriftlig
 • demonstrere oversikt over forskjeller, likheter og sammenhenger mellom ulike standpunkter innen metaetikk og/eller normativ etikk
 • gi kritiske evalueringer av ulike standpunkter innen de respektive fordypningsområdene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales å ha tatt FIL1003 – Innføring i etikk først. Også FIL1001 – Innføring i metafysikk/bevissthetsfilosofi kan være en fordel, men ikke like nødvendig.

Undervisning

12 dobbelttimer som vil være en kombinasjon av seminarer og forelesninger. Det forventes aktiv deltakelse i form av diskusjoner. Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

 • Utkast både til essay 1 og essay 2 som leveres  i Canvas
 • Obligatorisk fremmøte (du må være tilstede minimum 9 av 12 ganger)
 • Et kritisk samendrag (en halv side) av en pensumtekst  som leveres i Canvas
 • Muntlig presentasjon av det kritiske sammendraget (5-10 minutter)
 • Kommentar på en medstudents utkast til essay 1 (en halv side) som leveres i Canvas

Du finner mer informasjon under 'Mer om emnet' på semestersidene. Husk og å følge med i Canvas for informasjon.

Hver av innleveringene må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. De obligatoriske aktivitetene vil være gyldige også de neste to gangene emnet settes opp såfremt ikke vurderings - og/eller undervisningsopplegget er vesentlig endret.

Eksamen

En mappeeksamen bestående av to essays, det første på ca 1500 ord, det andre på ca 4000 ord. Mappen skal leveres i Inspera og det settes én karakter på mappen. Du vil få tilbud om individuell veiledning.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at du kan fremstille deg til eksamen.

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2019

Emnet settes dessverre ikke opp høsten 2018.

Eksamen

Vår 2019

Emnet settes dessverre ikke opp høsten 2018.

Undervisningsspråk

Engelsk