Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg sentrale filosofiske spørsmål knyttet til naturens – arters, habitaters, etc. – moralske status og hvorvidt denne statusen skiller seg vesentlig fra menneskers. Minst like grunnleggende som det etiske spørsmålet, er spørsmålet av ontologisk art, om hva naturen er. Dette kan ikke behandles uavhengig av hvordan en gitt kultur, i en gitt epoke, fremstiller (konstruerer) naturen, det være seg som beåndet, hellig, iboende verdifull, eller som sjelløs materie, som et tilfang av ressurser av utelukkende instrumentell verdi.

Sentralt her er spørsmålet om mennesket forstår seg som atskilt fra (apart from) naturen eller som en del av (a part of) naturen. Teknologiens betydning for hvordan både det ontologiske og det etiske spørsmålet om menneskets forhold til naturen besvares, vil gis særlig vekt. Tematikken vil føres helt frem til dagsaktuelle utfordringer som artsutryddelse, biodiversitet og klimaendringer, med vekt på få frem hvilket bidrag filosofien kan gi for å forstå bakgrunnen for at disse utfordringene er blitt så sentrale i vår tid.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, forventes du å kunne:

  • dokumentere god innsikt i problemstillinger innen miljøfilosofi, og i tillegg kunne drøfte ulike standpunkter skriftlig på en kritisk mate
  • demonstrere oversikt over forskjeller, likeheter og sammenhenger mellom ulike standpunkter innen miljøfilosofi
  • gi kritiske og selvstendige evalueringer av ulike standpunkter
  • ha oversikt over endringer i den filosofiske oppfattelsen av naturen, især fra Descartes og frem til vår tid

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler deg å ta FIL1003 først.

Overlappende emner

Undervisning

14 dobbelttimer med kombinasjon av seminarer og forelesninger. 

Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

  • En skriftlig innlevering på 4-5 sider som leveres i Canvas.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen. Aktivitetene er kun gyldige i ett semester.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte <https://www.uio.no/studier/eksamen/obligatoriske-aktiviteter/hf-oblig.html>.

Eksamen

En 3-dagers hjemmeeksamen på 7-9 sider, ikke inkludert littearturliste.  Ut- og innlevering av oppgave i Inspera.

For å kunne avlegge eksamen må alle obligatoriske aktiviteter være godkjent.

Sensorveiledning vår 21

Tidligere eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Eksamen gis på engelsk, og kan besvares på engelsk eller norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering. Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk