FIL4010 – Aktuelle temaer i filosofi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnekoden FIL4010 brukes for å kunne tilby seminarer ut over det ordinære emnetilbudet på masterprogrammet i filosofi. Innhold, undervisningsform og vurderingsform vil variere fra semester til semester. Se semestersidene for emneinnhold.

Hva lærer du?

Etter å ha avlagt eksamen i emnet vil du

  • ha oppnådd dybdekunnskap innenfor et bestemt område av filosofien
  • kunne uttrykke deg skriftlig på et akademisk korrekt språk
  • være i stand til å drøfte og analysere ulike standpunkter på selvstendig og sammenhengende vis.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak til Filosofi (master - to år).

Undervisning

Minimum 10 dobbelttimer som vil være en kombinasjon av forelesninger og seminarer.

Våren 18 vil emnet ha 2 obligatoriske aktiviteter:

  • Muntlig kommentar på en angitt artikkel
  • Presentasjon av utkast til semesteroppgaven

Godkjente obligatoriske aktiviteter er en forutsentning for å kunne avlegge eksamen.

Eksamen

Semesteroppgave på 10 sider à 2300 tegn ikke medregnet litteraturliste og noteapparat.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav.

Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

De obligatoriske aktivitetene må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

 
 
 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2018

Høst 2016

Emnet tilbys uregelmessig.

Eksamen

Vår 2018

Høst 2016

Emnet tilbys uregelmessig.

Undervisningsspråk

Engelsk