Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Politisk filosofi handler om hvordan vi best skal organisere relasjoner mellom individer som medlemmer av samfunn.

Følgende type spørsmål er sentrale: Hvordan kan individer bevare sin frihet når de er underlagt politisk autoritet? Hvordan kan statsmakt legitimeres og hvilke grenser bør den ha? Hva er en rettferdig fordeling av goder og byrder? Hvilken rolle spiller det offentlige ordskiftet i demokratiske beslutningsprosesser? Har individer rettigheter i kraft av å være mennesker? Innflytelsesrike bidrag har vært gitt av filosofer som Platon, Aristoteles, Aquinas, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rosseau, Kant, Hegel, Mill, Marx, Arendt, Rawls og Habermas.

Politisk filosofi ligger noen ganger tett opp til etikk, men mange politiske filosofer søker begrunnelser for prinsipper som reflekterer det unike i politisk samfunnsliv. Politisk filosofi i vid forstand omfatter rettsfilosofi og sosialfilosofi. Emnets innhold kan variere slik at filosofihistorie eller systematiske perspektiver på politisk filosofi vektlegges i ulike semestre.

 

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten

  • å ha god kjennskap til emnets pensumtekster
  • å kunne tilegne seg og forholde seg kritisk til nye forskningsbidrag innenfor emnets tematikk
  • å kunne diskutere emnets problemstillinger på en kritisk og god faglig fundert måte, både muntlig og skriftlig
  • å kunne skrive et essay innenfor den oppgitte rammen med en presis problemstilling, med en klar og selvstendig utarbeidet argumentativ struktur og med en oppdatert faglig forankring innenfor fagfeltet

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak til Filosofi (master - to år)

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha tatt FIL1003 – Etikk eller tilsvarende.

Overlappende emner

Undervisning

12 dobbelttimer med seminarundervisning.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende
obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • Obligatorisk fremmøte på seminarene (du må være tilstede minimum 9 av 12 ganger). Det forventes aktiv deltakelse i diskusjoner  o.l..
  • Et utkast til det første essayet som du leverer i Canvas.
  • Et muntlig innlegg i form av en kritisk kommentar til en av tekstene på pensumlisten. Avhengig av antall studenter på emnet, kan det være det vil dreie seg om gruppefremlegg.
  • Ukentlig deltakelse i Canvas (detaljer rundt dette vil bli forklart på første seminar og på handouten som vil bli delt ut)

De obligatoriske aktivitetene er kun gyldige i ett semester.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte <https://www.uio.no/studier/eksamen/obligatoriske-aktiviteter/hf-oblig.html>.

Eksamen

Mappeeksamen bestående av to essays på ca 6 sider/ 2300 ord hver (ikke medregnet litteraturliste) som du leverer i Inspera. Tema må være godkjent av faglærer. Det gis én samlet karakter på mappen.

Når du skriver semesteroppgave/mappeeksamen har du krav på veiledning. Dette forutsetter imidlertid at du leverer et utkast til oppgaven/e. Innlevert utkast av første essay er for dette emnet også en av de obligatoriske aktivitetene.

Merk at alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Sensorveiledning for emnet våren 19, finner du her.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering våren 2007

Periodisk emneevaluering våren 2008

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)