Dette emnet er nedlagt

FIL4542 – Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Filosofien i det 19. århundre skiller seg fra tidligere filosofi på flere måter: De forskjellige sentrale europeiske tradisjonene endrer seg: I Tyskland etableres en idealistisk historiefilosofisk tradisjon som senere utfordres av politisk filosofi og begynnende eksistensialisme. I Frankrike vokser en positivistisk og scientistisk filosofi fram. I England utviklet utilitaristisk filosofi. Og i USA grunnlegges en helt spesiell amerikansk type filosofi, pragmatisme
Sentrale spørsmål: I hvilken grad er menneskets erkjennelse bestemt av samfunnsmessige og historiske forhold? Hvordan kan objektivitet oppnås og sikres? Gjelder andre gyldighetskriterier i human- og samfunnsvitenskapene enn i naturvitenskapene?

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten:

  • å ha en grundig forståelse av de(n) tekst(er) eller tenker(e) som er pensum
  • å kjenne godt til relevant sekundærlitteratur til dette temaet
  • å kunne diskutere temaet på en selvstendig og kritisk måte, på bakgrunn av både primær- og sekundærtekster
  • å kunne ta stilling til temaet ut fra et selvstendig ståsted

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til masterprogrammet i filosofi.

Studenter tatt opp til andre programmer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Overlappende emner

Overlapper 5 studiepoeng med FIL1502 og FIL2502 – Fordypning - Det 19. århundres filosofi (nedlagt).
Overlapper 10 studiepoeng med FIL2505 – Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi.

Undervisning

14 dobbelttimer seminarundervisning. Undervisningen er felles med FIL2505 – Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi og FIL4532 – Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi. Det forventes aktiv deltakelse fra studentene.

Studentene skal, omlag midtveis i semesteret, gi en muntlig presentasjon og motivering av problemstilling og argumentativ struktur for essayet på 10-15 min. Det skal foreligge et kort skriftlig utkast uken før presentasjon. Dette er en obligatorisk aktivitet, og det er en forutsetning at denne er godkjent før man avlegger eksamen. Den er gyldig kun ett semester.

Eksamen

Semesteroppgave på 16-20 sider à 2300 tegn ikke medregnet litteraturliste og noteapparat. Valg av tema skjer i samråd med faglærer. Semesteroppgaven skal du levere i Fronter.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Godkjent obligatorsik aktivitet er en forutsetning for å få avlegge eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Hvordan be om begrunnelse
Hvordan klage på karakterfastsetting eller formelle feil

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 2008

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2013

Annenhver høst

20-poengsvarianten av emnet tilbys siste gang høsten 2013, men emnet vil fortsatt eksistere som 10-poengsemne samt kunne tas som 30-poengsemne ved siden av mastergradsessayet

Eksamen

Høst 2013

Annenhver høst

20-poengsvarianten av emnet tilbys siste gang høsten 2013, men emnet vil fortsatt eksistere som 10-poengsemne samt kunne tas som 30-poengsemne ved siden av mastergradsessayet

 

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)