FIL4561 – Antikkens filosofi og dens sentrale begreper

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet fokuserer til dels på enkelte filosofiske verker/epoker/skoler/idéer i filosofihistorien fra begynnelsen av ca 600 f. Kr. og frem til ca 700 e. Kr. gjennom felles undervisning med FIL4560. Fokus og forfattere som studeres vil variere. Emnet gir i tillegg en innføring i grunnleggende filosofiske begreper i antikk filosofi og deres språklige uttrykk på gresk og latin. Hermeneutiske metoder og problemer vil bli gjennomgått. De viktigste online - og biblioteksressurser for videregående studier av antikk filosofi vil bli introdusert.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet vil du:

  • ha en grundig forståelse av de(n) tekst(er) eller tenkere som utgjør pensum
  • kunne diskutere temaet på en selvstendig og kritisk mate, på bakgrunn av bade primær- og sekundærlitteratur
  • kunne ta stilling til temaet på en noelunde selvstendig måte

Du vil også kunne:

  • oversette og fortolke sentrale begrepsord innen antikk filosofi på gresk og latin
  • forstå de viktigste oversettelses- og fortolkningsspørsmål forbunnet med disse begrepene
  • diskutere den historiske utviklingen av oversettelser av filosofisk vokabularium (for eksempel fra gresk til latin og engelsk)
  • bruke leksika, kilder, tekstkritiske apparater og onlineressurser i antikk filosofi

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FIL4560 – Filosofihistorie frem til 1600

Undervisning

Emnet har delvis felles seminarundervisning med FIL4560 (12 dobbelttimer). I tillegg tilbys 7 dobbelttimer med seminar utelukkende for studentene på FIL4561.

Det forventes aktiv deltakelse i form av diskusjoner og samtaler og jevnlig oppmøte.

Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

  • Aktiv deltakelse i Canvas i form av innsending av et spørsmål til den teksten/delen av teksten som skal gjennomgås på neste ukes seminar. Du må i løpet av semesteret sende inn spørsmål til minimum 8 av de 12 seminarene som er felles med FIL4560. Nærmere informasjon vil bli gitt på seminaret.

Aktiviteten er kun gyldig det semesteret den gjennomføres. Godkjent obligatorisk aktivitet, er en forutsetning for å kunne avlegge eksamen.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

 

Eksamen

Emnet har en to-delt eksamen bestående av en semesteroppgave på ca 10 sider som er skrevet med utgangspunkt i pensumet som legges opp på FIL4560, samt en 4-timers skriftlig skoleeksamen. Semesteroppgaven teller 60% av den samlede karakteren, mens hjemmeeksamenen teller 40%.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Emnet tilbys under forutsetning av at studieretningen for antikkens filosofi har studenter.

Eksamen

Hver høst

Eksamen i emnet tilbys under forutsetning av at studieretningen for antikkens filosofi har studenter.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)