Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over viktige debatter mellom ulike kristne og hedenske tros- og tankeretninger i senantikken (ca. 1.-6. årh. e.Kr.). Gjennom studier av originalverker i oversettelse vil det bli lagt vekt på å få fram den gresk-romerske antikkens religiøse og filosofiske mangfold, samt på å forstå de ulike retninger på deres egne premisser.

Et viktig tema vil være hvordan den framvoksende kristendommen både ble styrket og påvirket av bevegelser som for eksempel gnostisisme, manikeisme og nyplatonisme. Ulike oppfatninger av senantikken i nyere tids tenkning og forskning vil også stå sentralt.

Studiet av emnet skal gi innblikk i en sentral og avgjørende periode i Vestens idéhistorie, få fram den tette sammenhengen mellom filosofi, religion og historie i antikken, og antyde materialets relevans i forhold til moderne tids religiøse pluralisme.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, har du tilegnet deg:

  • kunnskaper om ulike oppfatninger av senantikken og dens tros- og tankeretninger, og av kristendommens vekst.
  • innsikt i et problem- og forskningsfelt som står sentralt innen europeisk idéhistorie, og også innen historie, religionshistorie og teologi.
  • ferdigheter i å vurdere og formidle sentrale forestillinger i senantikken.
  • evnen til å lese og fortolke relativt krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst.
  • trening i aktivt og selvstendig å presentere fagstoffet skriftlig, og å kommentere andres tekster.
  • evnen til å analysere tekster.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler sterkt at du har IDE1104 – Vestens idéer fra antikken til 1600 og IDE1105 – Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid eller tilsvarende.

Undervisning

Undervisningen gis som:

  • 12 forelesninger/seminarer
  • 2 seminarer

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • ett muntlig framlegg over et gitt tema i forbindelse med undervisningen

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Godkjent aktivitet er gyldig også de to neste gangene emnet tilbys med mindre aktiviteten blir vesentlig endret.

Eksamen

Hjemmeeksamen over tre dager.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning

Fagspesifikke karakterkrav

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2018

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Høst 2018

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk