IDE2023 – Fordypning i middelalderens tenkning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en fordypning middelalderens tenkning, basert på lesning av både originalverker og sekundærlitteratur.

Emnet vil ta opp utvalgte temaer som er sentrale for å forstå middelalderen som periode, og belyse og drøfte disse kritisk. Viktige problemfelt vil være forholdet filosofi/teologi, kristent hegemoni/kulturell pluralitet og populærkultur/elitekultur. Det vil bli lagt vekt på spørsmål omkring middelalderes bruk av antikken (brudd og kontinuitet), samt ettertidens oppfatninger av middelalderen.

 

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet:

  • kan du vurdere og formidle sentrale trekk ved middelalderens tenkning.
  • har du spesialisert innsikt i et avgrenset tema.
  • forstår du hvilken rolle ulike tenkere og tradisjoner spiller innenfor temaområdet.
  • kan du lese og forstå relativt krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk sammenheng.
  • har du oppøvd din evne til kritisk lesning, selvstendig tenkning, analyse og vurdering, samt skriftlig og muntlig fremstilling i en akademisk form.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler sterkt at du har IDE1104 – Vestens idéer fra antikken til 1600 og IDE1105 – Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid eller tilsvarende.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og seminarer, til sammen 10 dobbelttimer. På seminardelen forventes det aktiv deltakelse fra studentene gjennom innlegg, diskusjon og spørsmål.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • Muntlig fremlegg

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

Hjemmeeksamen over en periode på 3 arbeidsdager ved semesterets slutt.

Omfang: 7-9 sider. Eventuelle bilder er vedlegg, og regnes ikke med i sideantallet. Anbefalt skrifttype er Times New Roman (12 punkt) med 1 ½ linjeavstand.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Fagspesifikke karakterkrav:

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-ifikk-idehistorie-bachelor.html

 

Sensorveiledninger

Tidligere eksamensoppgaver

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2019

Eksamen

Vår 2019

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)