IDE2049 – Et verdensbilde i endring: fordypning i tidligmoderne tenkning (ca. 1500-1800)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er forskningsbasert. Gjennom tematiske case- eller problembaserte fokuseringer vil emnet vise hvordan det i tidligmoderne tid (perioden ca. 1500-1800) vokser frem nye tenkemåter og forestillinger som kan kalles «moderne». Emnet vil konsentrere seg om temaer, debatter og begreper knyttet til endringer i utvalgte forestillinger om gud, verden, naturen, mennesket og historien. I særdeleshet vil emnet ta for seg kunnskap som gradvis får fotfeste på bekostning av eldre ideer og forestillinger. Sekundærlitteraturen tar for seg noen avgrensede problemstillinger og felter, og originalverkene vil på ulike vis eksemplifisere disse. Den tematiske fokuseringen (caset/problemstillingen) vil kunne variere fra semester til semester avhengig av fagansvarlig. Gruppen (faglærer og studenter i fellesskap) samarbeider om å utforske et gitt case / problemstilling.  Forskning handler om å lese tekster – både originallitteraturen og finne frem til relevant sekundærlitteratur – men også om å skrive. I tillegg til å lese originaltekster fra perioden (også i tidligmoderne utgaver hvis de er tilgjengelig i anerkjente databaser) og finne relevant sekundærlitteratur, vil studentene bli spurt om å skrive om tematikken parallelt med at problemstillingen undersøkes gjennom semesteret.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, har du:

 • inngående kunnskap om tidlig moderne tid som periode.
 • spesialisert kunnskap om et avgrenset tema innenfor tidligmoderne tenkning.
 • forståelse av hvilken rolle ulike tenkere og tradisjoner spiller innenfor tidligmoderne tenkning.
 • ferdigheter i å vurdere og formidle sentrale trekk ved tidligmoderne tenkning.
 • kyndighet i å lese og fortolke relativt krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk sammenheng.
 • fått trening i aktivt og selvstendig å presentere og diskutere fagstoffet skriftlig og muntlig, og utviklet evne til å analysere tekster.
 • fått erfaring i case-/problembasert forskning.
 • fått øvelse i å finne relevant sekundærlitteratur.
 • fått øvelse i å skrive og lese parallelt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Dersom det ikke er flere ledige plasser igjen på emnet, kan du ta kontakt med studiekonsulenten for å bli satt på venteliste. Hvis du har blitt satt på venteliste, møter du opp på det første seminaret. Ved ledig kapasitet vil vi fylle opp emnet med studenter fra ventelista.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler sterkt at du har IDE1104 – Vestens idéer fra antikken til 1600 og IDE1105 – Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid eller tilsvarende emner som dekker perioden fram til ca. 1800.

Undervisning

Undervisningen består av 14 dobbelttimer seminarer gjennom hele semesteret, hvor studenter og faglærer sammen diskuterer stoffet som er forberedt.

Studentene bør være forberedt på at de skal lese og skrive om det de leser i lys av problemstillingen gjennom hele semesteret. Undervisningen fokuserer på et case – en problemstilling som alle bidrar på lik linje til å løse. Hvis det er mange studenter på emnet, deles de inn i kollokviegrupper på det første seminaret. 

Som student må du stille forberedt og delta aktivt i seminarene. Vi forventer at du møter hver gang. Emnet egner seg ikke for selvstudium.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

 • Deltakelse i diskusjonen på seminarene. Hvert seminar er en samtale mellom studentene / kollokviegruppene om en bestemt tekst eller tenker. Du deltar i denne samtalen sammen med dine medstudenter.
 • Oppmøte til første seminar

Eksamen

Hjemmeeksamen over tre dager på 8-10 sider à 2.300 tegn (normalside), ikke medregnet litteraturliste.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Fagspesifikke karakterkrav:

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-ifikk-idehistorie-bachelor.html

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Emnet er dessverre avlyst høsten 2018.

Eksamen

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)