IDE2053 – Unge opprørere fra antikken til Greta Thunberg. Idéhistoriske perspektiver

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil fokusere på barn og ungdom som opprørere. Unge mennesker har en rekke ganger gjennom historien blitt oppfattet som talerør for sannheten eller som representanter for en alternativ verdensorden. I antikken opptrådte barn for eksempel som orakler. I middelalderen formidlet ungdommer visjoner fra Gud. Under romantikken ble unge sett på som mer i pakt med naturen enn med samfunnet. På 1960-tallet ble unge betraktet som forkjempere for sosial rettferdighet og i vår tid som de som tar klimakampen på alvor.

Dette er et idéhistorisk perspektiv som har vært lite studert, men som emnet vil bidra til å utvikle.

Unge mennesker utgjør en stor del av befolkningen i ethvert samfunn. Likevel har de gjennom historien ofte blitt marginalisert og usynliggjort. Barndom og ungdom har blitt nedvurdert som livsfaser og sett på som en forberedelse til voksenlivet, med mål om at de unge skulle bli nyttige samfunnsborgere. De voksne har satt rammene, samtidig som det har vært klare konflikter mellom deres og de unges interesser og behov. Et samfunns syn på barn og ungdom kan dermed si mye om maktforholdene i samfunnet generelt.

I emnet skal vi både undersøke voksnes oppfatninger av de unge, men også ta barns og ungdoms perspektiv: Hvordan har de unge selv forstått sin rolle?

Emnet vil også ta for seg ulike epokers oppfatninger av barn og unge generelt og bruke det til å kaste lys over den enkelte epoken. Den historiske innsikten det gir, kan hjelpe oss til å se kritisk på ulike oppfatninger – også våre egne – av unges plass og betydning i samfunnet.

I emnet vil vi arbeide med flere typer materiale, både ulike tekstsjangre og billedkunst, og hentet fra forskjellige sosiale nivåer. Emnet vil berøre problemstillinger innenfor flere fagområder, som f.eks. pedagogikk, historie, religion, kjønnsforskning og samfunnsvitenskap.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet forventes det at studenten har tilegnet seg:

  • kjennskap til sentrale trekk i ulike epokers tenkning om barn/ungdom og om barndom/ungdom som livsfaser
  • trening i å analysere de forståelser av barndom og ungdom som kildene reflekterer
  • evne til å vurdere historiske og moderne forestillinger om barn og unge kritisk
  • innsikt i forholdet mellom synet på barn/ungdom og menneskesyn mer generelt
  • evne til å lese og presentere relativt krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst
  • utdypet innsikt i et bestemt tema for bedre å forstå de tenkere som har vært opptatt av temaet og hvordan de skiller seg fra hverandre

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler sterkt at du har IDE1104 – Vestens idéer fra antikken til 1600 og IDE1105 – Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid eller tilsvarende.

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Dette vil være oppdatert innen begynnelsen av august.

Undervisningen består av 14 dobbelttimer, som er en kombinasjon av forelesninger og seminarer gjennom hele semesteret. Vi forventer at du forbereder deg til og deltar aktivt i den delen av undervisningen som er seminarbasert.

For å kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • Obligatorisk innlevering på ca. 4 sider à 2300 tegn leveres i Canvas

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

Hjemmeeksamen over tre dager på 7-9 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet litteraturliste.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

tidligere eksamensoppgaver

Fagspesifikk karakterkrav:

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-ifikk-idehistorie-bachelor.html

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om å besvare på engelsk rettes til kontaktpunkt for emnet, se nederst på denne siden.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2020

Eksamen

Høst 2020

Undervisningsspråk

Norsk