IDE4023 – Idéhistorisk nærlesning: Middelalderen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en fordypning i middelalderens tenkning gjennom nærlesning av utvalgte originalverker kombinert med sekundærlitteratur.

Emnet tar opp utvalgte temaer som er sentrale for å forstå middelalderen som idéhistorisk periode, og belyser og drøfter disse kritisk. Viktige problemfelt er det komplekse forholdet mellom visualitet / multimodalitet, figurativ / narrativ tenkning og temporalitet i kloster- og fromhetskulturer i den latinske middelalderen, med vekt på førskolastikken. Det blir lagt vekt på spørsmål omkring middelalderens bruk av antikken (brudd og kontinuitet), samt ettertidens oppfatninger av middelalderen.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, har du tilegnet deg:

  • inngående kunnskap om et avgrenset tema og tekstkorpus.
  • kyndighet i å lese og fortolke til dels krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk sammenheng.
  • ferdigheter i å vurdere og formidle sentrale trekk ved middelalderens tenkning.
  • evne til kritisk lesning, selvstendig tenkning, analyse og vurdering, samt skriftlig og muntlig fremstilling i en akademisk form.
  • ferdigheter i å beskrive og systematisere trekk ved et større tekstkorpus.
  • Kunnskap om alternative perspektiver og konkurrerende historiske oppfatninger av middelalderen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Fullført bachelorgrad (ikke nødvendigvis i idéhistorie).

Undervisning

9 dobbelttimer seminarundervisning.

Tekstene må være lest på forhånd og du må delta aktivt på seminarene i utforskningen av tekstene. Forberedelsene til seminarene er oftest individuelle, men gruppearbeid er også aktuelt.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • Fremmøte minst 6 av 9 undervisningsganger.
  • Minimum ett forberedt innlegg i form av kommentarer eller spørsmål til en tekst som ikke inngår i materialet for semesteroppgaven

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

Eksamen i dette emnet er:

  • semesteroppgave

Omfang: 10 sider (à 2300 tegn), eksklusiv litteraturliste, bilder eller vedlegg. Anbefalt skrifttype er Times New Roman, 12 punkt, med linjeavstand 1,5.

Oppgaven skal være en historisk og teoretisk motivert analyse av én eller flere tekster. Tekstmaterialet leses på originalspråk eller i en autoritativ oversettelse. Problemstilling for oppgaven utarbeides i samarbeid med faglærer.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven og at utkastet tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2018

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Høst 2018

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk