IDE4024 – Fordypning i renessansens og reformasjonens idéhistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en fordypning i renessansens og reformasjonens tenkning, basert på lesning av både originalverker og sekundærlitteratur. Gjennom utvalgte temaer vil emnet vise hvordan renessansen og reformasjonen utgjør en brytningstid, der nye ideer om Gud og mennesket la grunnlaget for moderniteten.

Sekundærlitteraturen tar for seg utvalgte problemstillinger og felter, og originalverkene vil på ulike vis eksemplifisere disse. Det blir lagt vekt på å få fram alternative perspektiver og konkurrerende historiske oppfatninger rundt temaene som behandles. Se semestersiden for aktuelle tema.

Høsten 2020

Emnet er viet nærlesninger av et av avgrenset tekstkorpus innen europeisk tenkning i perioden mellom 1300 og 1600. Emnet fokuserer på fenomenet respublica literaria, det vil si den omfattende brevskrivningen i renessansen som var en viktig forutsetning for den tidligmoderne offentligheten. I løpet av emnet skal vi lese en rekke forskjellige brev, som handelsbrev, reisebrev, humanistiske brev, politiske brev og kjærlighetsbrev. Sekundærlitteraturen bidrar til å plassere brevene og deres forfattere innenfor datidens europeiske kultur, med fokus på renessansens mangefasetterte brevskrivning fra et idéhistorisk perspektiv.

Hva lærer du?

 • Ferdighet i å vurdere og formidle sentrale trekk ved renessansens og reformasjonens tenkning
 • Spesialisert innsikt innen et avgrenset, idéhistorisk tema i renessansen og/eller reformasjonen
 • Forståelse av hvilken rolle ulike tenkere og tradisjoner spiller innenfor temaområdet
 • Kyndighet i å analysere krevende tekster fra renessansen og/eller reformasjonen, enten på originalspråket eller i oversettelse
 • Evne til å kunne se pensumtekstene inn i en større, idéhistorisk sammenheng
 • Evne til kritisk lesning, selvstendig tenkning, analyse og vurdering, samt skriftlig og muntlig fremstilling i en akademisk for

Høsten 2020

 • inngående kunnskap om et avgrenset tema og tekstkorpus.
 • kyndighet i å lese og fortolke til dels krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk sammenheng.
 • ferdigheter i å vurdere og formidle sentrale trekk ved renessansens tenkning.
 • evne til kritisk lesning, selvstendig tenkning, analyse og vurdering av renessansetekster
 • ferdigheter i å beskrive og systematisere trekk ved et større tekstkorpus.
 • trening i skriftlig og muntlig fremstilling i en akademisk form.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot IDE2024 – Fordypning i renessansens og reformasjonens idéhistorie

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Dette vil være oppdatert innen begynnelsen av august.

9 dobbelttimer seminarundervisning.

Tekstene må være lest på forhånd og du må delta aktivt på seminarene i utforskningen av tekstene. Forberedelsene til seminarene er oftest individuelle, men gruppearbeid er også aktuelt.

Emnet vil ha obligatoriske aktiviteter knyttet til seminarundervisningen.

Eksamen

Semesteroppgave 

Omfang: 10 sider (à 2300 tegn), eksklusiv litteraturliste, bilder eller vedlegg. Anbefalt skrifttype er Times New Roman, 12 punkt, med linjeavstand 1,5.

Oppgaven skal være en historisk og teoretisk motivert analyse av én eller flere tekster. Tekstmaterialet leses på originalspråk eller i en autoritativ oversettelse. Problemstilling for oppgaven utarbeides i samarbeid med faglærer.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven og at utkastet tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2018

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Vår 2018

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk