IDE2024 – Fordypning i renessansens og reformasjonens idéhistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en fordypning i renessansens og reformasjonens tenkning, basert på lesning av både originalverker og sekundærlitteratur.

Gjennom utvalgte temaer vil emnet vise hvordan renessansen og reformasjonen utgjør en brytningstid, der nye ideer om Gud og mennesket la grunnlaget for moderniteten.

Sekundærlitteraturen tar for seg utvalgte problemstillinger og felter, og originalverkene vil på ulike vis eksemplifisere disse.

Det blir lagt vekt på å få fram alternative perspektiver og konkurrerende historiske oppfatninger rundt temaene som behandles.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, har du:

  • inngående kunnskap om renessansen og reformasjonen som perioder
  • spesialisert kunnskap om et avgrenset tema innenfor renessansen og reformasjonen
  • forståelse av hvilken rolle ulike tenkere og tradisjoner spiller innenfor renessansen og reformasjonen
  • ferdigheter i å vurdere og formidle sentrale trekk ved renessansens og reformasjonens tenkning
  • kyndighet i å lese og fortolke relativt krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk sammenheng
  • trening i aktivt og selvstendig å presentere fagstoffet skriftlig, og kommentere andres tekster
  • evne til å analysere tekster

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Undervisningen på dette emnet gis som en kombinasjon av forelesninger og seminarer:

I tillegg kommer veiledning til semesteroppgaven.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • innlevering av utkast til semesteroppgaven.
  • innlevering av opponentkommentarer.

Både innlevering og kommentering skjer i Canvas.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

De obligatoriske aktivitetene er kun gyldige det semesteret de er utført og godkjent.

 Vi forventer også at du følger med på beskjeder og undervisning som blir gitt i Canvas.

Eksamen

Semesteroppgave 8-10 sider à 2300 tegn, ikke medregnet litteraturliste.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. Det obligatoriske utkastet til semesteroppgaven danner grunnlag for denne veiledningen. Utkastet må tilfredsstille visse minimumskrav for å bli godkjent. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

All obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Fagspesifikke karakterkrav:

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-ifikk-idehistorie-bachelor.html

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på
instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2018

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Vår 2018

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk