Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en historisk oversikt over sentrale forestillinger om ondskap i vestens idéhistorie. Hovedvekten vil bli lagt på sekulariserte ondskapsforståelser fra opplysningstiden fram til i dag. Det vil imidlertid også bli lagt vekt på å vise hvordan moderne forestillinger om ondskap er forankret i det tradisjonelle kristne teodiséproblemet (hvordan er det onde forenlig med en god og allmektig Gud?) Moderne forsøk på å forklare ondskap med vitenskapelige metoder vil også stå sentralt. Emnet søker å synliggjøre at forestillinger om ondskap kan forekomme innenfor religion, juss, filosofi, medisin, pedagogikk, økonomi og sosiologi.

For masterstudentene legges det opp til fordypning i hvordan vitenskapeliggjøringen av samfunnet utfordrer våre foretillinger om ondskap: I vitenskaper som psykiatri og biologi har forestillingene om ondskap en tendens til å forsvinne.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet forventes det at studenten har tilegnet seg:

 • ferdigheter i å vurdere og formidle sentrale forestillinger om ondskap i ulike perioder
 • evnen til å lese og utlegge relativt krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst.
 • utdypet innsikt i et bestemt tema for bedre å forstå de tenkere som har vært opptatt av temaet og hvordan de skiller seg fra hverandre.
 • trening i aktivt og selvstendig å presentere fagstoffet skriftlig, kommentere andres tekster, og evne til å analysere tekster
 • ferdigheter i å analysere, vurdere og drøfte innholdet i krevende primærtekster
 • evnen til kritisk lesning og selvstendig tenkning i forhold til sekundærlitteratur
 • innblikk i de komplekse relasjonene som kan eksistere mellom ulike problemområder

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterprogram.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter god kjennskap til og trening i å lese tekster av idéhistorisk art.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot IDE2051 – Ondskapens idéhistorie

Undervisning

Undervisningen i dette emnet gis som

 • 11 dobbelttimer felles undervisning med IDE2051.
 • 3 dobbelttimer egne masterseminarer knyttet til oppgaveskriving. Seminarene vil være felles for alle studenter som tar emner i idéhistorie på masternivå dette semesteret.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

 • deltakelse på alle de 3 masterseminarene.
 • innlevering av førsteutkast til semesteroppgave.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

Semesteroppgave 8-10 sider (a 2300 tegn, eksl. litteraturliste og eventuelle vedlegg) basert på problemstilling valgt i samråd med faglærer.

På masterseminarene vil du få hjelp til skriving av semesteroppgaven, både fra læreren som holder seminaret og fra medstudenter. En forutsetning for dette er at førsteutkastet til semesteroppgaven tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om innlevering av utkast og opplegget for seminarene blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Obligatorisk undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2019

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Vår 2019

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk