Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Tenkning om menneskelige samfunn, deres grunnlag og oppståelse, har alltid vært en del av intellektuell virksomhet. I ulike perioder i vår idéhistorie har man stilt seg spørsmål om hvilke styreformer som finnes, hvilke som er best og med hvilken rett makt blir utøvd og eventuelt bekjempet. Samtidig speiler selvsagt denne type tenkning de høyst ulike politiske styreformer i vår historie fra den antikke polis til moderne massedemokratier. Emnet vil gi en innføring i denne type tenking gjennom et utvalg av sentrale tekster i politisk tenking. Verker fra samfunnsvitenskapenes historie vil også kunne trekkes inn.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet:

  • har du kunnskap om sentrale trekk i den politiske tenkningens historie
  • har du kunnskap om alternative perspektiver og konkurrerende historiske oppfatninger av hvordan ulike styringsformer og former for maktutøvelse kan legitimeres
  • har du kunnskap om de komplekse, idehistoriske relasjonene som kan eksistere mellom ulike politiske tenkere
  • kan du vurdere og formidle sentrale trekk i den politiske tenkningens historie
  • kan du lese og drøfte tekster om politisk tekning og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst
  • kan du analysere, drøfte og vurdere krevende primærtekster om politiske teorier eller politiske ideer
  • kan du lese sekundærlitteratur kritisk og tenke selvstendig om denne
  • kan du presentere fagstoffet skriftlig

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot IDE2060 – Tenkning om politikk og samfunn

Undervisning

Undervisningen på dette emnet gis som:

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • deltakelse på alle de 3 masterseminarene.
  • innlevering av førsteutkast til semesteroppgave.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

Semesteroppgave på 8-10 sider à 2300 tegn.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven og at utkastet tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Emnet tilbys ikke høsten 2020.

Eksamen

Hver vår

Emnet tilbys ikke høsten 2020.

Undervisningsspråk

Norsk