Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Tenkning om menneskelige samfunn, deres grunnlag og oppståelse, har alltid vært en del av intellektuell virksomhet. I ulike perioder i vår idéhistorie har man stilt seg spørsmål om hvilke styreformer som finnes, hvilke som er best og med hvilken rett makt blir utøvd og eventuelt bekjempet. Samtidig speiler selvsagt denne type tenkning de høyst ulike politiske styreformer i vår historie, fra den antikke polis til moderne massedemokratier. Emnet gir en innføring i denne type tenkning gjennom et utvalg av sentrale tekster i politisk tenkning. Verker fra samfunnsvitenskapenes historie vil også trekkes inn.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet:

  • har du fått kunnskaper om sentrale trekk i politisk tenknings historie
  • har du kunnskap om alternative perspektiver og konkurrerende historiske oppfatninger av hvordan ulike styringsformer og former for maktutøvelse kan legitimeres
  • kan du vurdere og formidle sentrale trekk i den politiske tenknings historie
  • kan du lese og forstå tekster om politisk tekning og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst
  • kan du analysere originaltekster som drøfter politiske teorier eller politiske ideer
  • kan du presentere fagstoffet skriftlig og kommentere andres tekster

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler sterkt at du har IDE1104 – Vestens idéer fra antikken til 1600 og IDE1105 – Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid eller tilsvarende.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot IDE4060 – Tenkning om politikk og samfunn

Undervisning

Undervisningen i dette emnet gis som:

  • 8 forelesninger/seminarer
  • 2 oppgaveseminarer

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • utkast til semesteroppgave
  • kommentarer til medstudenters utkast

Både innlevering og kommentering skjer i Canvas..

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

De obligatoriske aktivitetene er integrert i undervisningen for det enkelte semester, og er kun gyldig det aktuelle semesteret. Ved eventuelt gjentak må altså alle obligatoriske aktiviteter utføres og godkjennes på nytt.

Vi forventer også at du følger med på beskjeder og undervisning som blir gitt i Canvas.

Eksamen

Semesteroppgave 8-10 sider à 2300 tegn.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. Det obligatoriske utkastet til semesteroppgaven danner grunnlag for denne veiledningen. Utkastet må tilfredsstille visse minimumskrav for å bli godkjent. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning

Fagspesifikke karakterkrav:

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-ifikk-idehistorie-bachelor.html

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk