Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet diskuterer kontinuitet og endringer i oppfatninger av kjønn i vesteuropeisk idéhistorie og kultur fra antikken til moderne tid. Forestillinger om kjønn kommer til uttrykk gjennom en lang rekke ulike typer tekster samt kulturelle forestillinger og sosiale praksiser, og belyses i studiet gjennom sentrale temaer som kropp og seksualitet.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet forventes det at studenten har tilegnet seg:

  • ferdigheter i å vurdere og formidle sentrale trekk om kjønn
  • evnen til å lese og utlegge relativt krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst
  • utdypet innsikt i et bestemt tema for bedre å forstå de tenkere som har vært opptatt av temaet og hvordan de skiller seg fra hverandre.
  • ferdigheter i å analysere, vurdere og drøfte innholdet i krevende primærtekster
  • evnen til kritisk lesning og selvstendig tenkning i forhold til sekundærlitteratur
  • innblikk i de komplekse relasjonene som kan eksistere mellom ulike problemområder

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

Undervisning

Felles forelesninger med IDE2100 – Kjønnskategorienes idéhistorie og tre egne masterseminarer.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. For å kunne få veiledning må du innen en fastsatt frist levere et utkast til semesteroppgaven som tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen.

Eksamen

Semesteroppgave

Semesteroppgaven skal ikke ha et omfang på mer enn 10 sider (à 2300 tegn uten mellomrom).

Tidligere eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering våren 2009

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver vår fra 2019

Emnet tilbys uregelmessig.

Eksamen

Annenhver vår fra 2019

Undervisningsspråk

Norsk