Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet diskuterer kontinuitet og endringer i oppfatninger av kjønn i vesteuropeisk idéhistorie og kultur fra antikken til moderne tid. Forestillinger om kjønn kommer til uttrykk gjennom en lang rekke ulike typer tekster samt kulturelle forestillinger og sosiale praksiser, og belyses i studiet gjennom sentrale temaer som kropp og seksualitet.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, har du tilegnet deg:

  • ferdigheter i å vurdere og formidle sentrale trekk om kjønn
  • evnen til å lese og tolke relativt krevende tekster og sette dem inn i en idéhistorisk kontekst
  • utdypet innsikt i et bestemt tema for å forstå bedre de tenkere som har vært opptatt av temaet og hvordan de skiller seg fra hverandre.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler sterkt at du har IDE1104 – Vestens idéer fra antikken til 1600 og IDE1105 – Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid eller tilsvarende.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger og seminarer knyttet til oppgaveskrivning, til sammen 10 dobbeltimer. I tillegg kan du få veiledning til semesteroppgaven.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • innlevering av utkast til semesteroppgaven
  • opponentkommentarer (kommentarer til medstudenters utkast)

Både innlevering og kommentering skjer i Canvas.

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Vi forventer at du forbereder deg til og deltar aktivt i seminarundervisning og oppgaveskrivning.

Vi forventer også at du følger med på beskjeder og undervisning som blir gitt i Canvas.

Eksamen

Semesteroppgave på 10 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet litteraturliste.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. Det obligatoriske utkastet til semesteroppgaven danner grunnlag for denne veiledningen. Utkastet må tilfredsstille visse minimumskrav for å bli godkjent. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

All obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Fagspesifikke karakterkrav:

http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/hf-ifikk-idehistorie-bachelor.html

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Instituttet har samlet alle sine emneevalueringer på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Annenhver vår fra 2019

Eksamen

Annenhver vår fra 2019

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)