Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i forholdet mellom kunst, medier og ny teknologi, slik det kommer til uttrykk i kunstnerisk praksis, medieteori og kunstteori.

Hovedfokus er på forholdet mellom 20. århundres kunst og såkalte "nye medier", fra fotografi, film, radio og TV til computere og digitale teknologier, men emnet vil også ha innslag av eldre kunst- og mediehistorie.

Formålet med emnet er å gi historiske kunnskaper om det tette forholdet mellom kunst og teknologiutvikling samt kritiske redskaper til å hanskes med spørsmål om hva et medium er og hvordan man skal forstå forholdet mellom kunst, sansning, visualitet og mediering. Emnet vil også fungere som en introduksjon til feltet medieestetikk.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten å kunne:

  • gi en oversikt over de medieteoretiske klassikerne og kunne redegjøre for de teoretiske posisjonene til pensumlistens forfattere, fra Walter Benjamin og Marshall McLuhan til Friedrich Kittler og Mark Hansen.
  • redegjøre for hovedverk innenfor det 20. århundres medieteknologiske kunst
  • redegjøre for de viktigste tekniske og estetiske dimensjonene ved det 20. århundres ulike medieteknologier.
  • redegjøre for de kritiske hovedperspektivene i feltet medieestetikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er anbefalt at du har bestått emner på 1000-nivå fra program for estetiske studier, kunsthistorie, medievitenskap og/eller kulturstudier.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN4230 – Kunst, Teknologi, Medier

Undervisning

Undervisningen består av ca. 27 timer, i bolker à 3 timer, der den første dobbeltimen er forelesning, og den siste timen seminar. Det er anbefalt at du deltar aktivt i seminarundervisningen og at du følger all seminarundervisning med mulighet for trening og veiledning i skriftlig fremlegging og argumentasjon.

For å kunne ta eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • Obligatorisk oppmøte 7 av 9 ganger
  • Obligatorisk muntlig fremlegg

Hvis du er borte fra undervisningen mer enn to ganger, eller syk når du skal ha muntlig fremlegg, må du søke om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Vær oppmerksom på informasjon om undervisning kan bli sendt ut til din studentepostadresse eller bli lagt i Canvas. Sjekk derfor studenteposten din og Canvas jevnlig.

Eksamen

Eksamen på KUN2230 er en tre dagers digital hjemmeeksamen.

Eksamensoppgaven skal være på 6-7 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet litteraturliste, illustrasjoner og noteapparat.

Hjemmeeksamen skal du besvare i Inspera. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av hjemmeeksamen. Se informasjon om Inspera nedenfor og på semestersiden.

For å ta eksamen i dette emnet må du ha godkjent obligatorisk aktivitet.

Sensorveiledning til hjemmeeksamen og semesteroppgave

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Annenhver vår fra 2018

Eksamen

Annenhver vår fra 2018

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Emnet vil antakeligvis bli undervist på engelsk. Du kan levere eksamensoppgaven på norsk eller engelsk.