Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i forholdet mellom kunst, medier og ny teknologi, slik det kommer til uttrykk i kunstnerisk praksis, medieteori og kunstteori.

Hovedfokus er på forholdet mellom 20 århundres kunst og såkalte "nye medier" (fra fotografi, film, radio og TV til computere og digitale teknologier), men emnet vil også ha innslag av eldre kunst- og mediehistorie. Formålet med emnet er å gi historiske kunnskaper om det tette forholdet mellom kunst og teknologiutvikling samt kritiske redskaper til å hanskes med spørsmål om hva et medium er og hvordan man skal forstå forholdet mellom kunst, sansning, visualitet og mediering. Emnet vil også fungere som en introduksjon til feltet medieestetikk. For masterstudenter legges det opp til fordypninger i disse problemstillingene.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten å kunne:

  • gi en oversikt over de medieteoretiske klassikerne og kunne gi sammenlignende analyser av de teoretiske posisjonene til pensumlistens forfattere, fra Walter Benjamin og Marshall McLuhan til Friedrich Kittler og Mark Hansen.
  • redegjøre for og gi kritiske analyser av hovedverk innenfor det 20. århundres medieteknologiske kunst.
  • redegjøre for de viktigste tekniske og estetiske dimensjonene ved det 20 århundres ulike medieteknologier og gi eksempler på hvordan emnets teoretiske og historiske litteratur gir føringer for analyser av nye allianser mellom kunst og medieteknologi.
  • redegjøre for de kritiske hovedperspektivene i feltet medieestetikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studier på 1000-nivå fra program for estetiske studier, kunsthistorie eller program for kulturstudier.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN2230 – Kunst, Teknologi, Medier

Undervisning

Ca. 28 timer fordelt på forelesninger og seminar.

Undervisningen foregår i bolker à 3 timer, der den første dobbeltimen er forelesning, og den siste timen seminar. Det anbefales sterkt å følge gruppeundervisningen med mulighet for trening og veiledning i skriftlig fremlegging og argumentasjon.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatorisk undervisningsaktivitet:

  • Obligatorisk oppmøte 7 av 9 ganger
  • Obligatorisk muntlig fremlegg

Hvis du er borte fra undervisningen mer enn to ganger, må du søke om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN4230 er en tre dagers digital hjemmeeksamen.

Eksamensoppgaven skal være på 6-7 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet litteraturliste, illustrasjoner og noteapparat.

Hjemmeeksamen skal du besvare i Inspera. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av hjemmeeksamen. Se informasjon om Inspera nedenfor og på semestersiden

For å ta eksamen i dette emnet må du ha godkjent obligatorisk aktivitet.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning til hjemmeeksamen og semesteroppgave

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver vår fra 2018

Eksamen

Annenhver vår fra 2018

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Emnet vil antakeligvis bli undervist på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk eller engelsk.