Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Dette er et praksisemne som gir en innføring i det komplekse feltet som kunstformidling inngår i. Emnet har fokus på samspillet mellom formidling, kuratoriske ideer og kunst- og kulturinstitusjoners identitet som samfunnsaktører. Formidling handler om å skape rom for refleksjon og meningsdannelse, overlevering av kunnskap og å inspirere til engasjement hos publikum. Ved å kombinere praktiske oppgaver og teoretisk forståelse styrkes refleksjoner knyttet til formidlerens rolle i dialogen med ulike målgrupper.

Våren 2023 har dette kunstformidlingsemnet avtale med de følgende praksisplassene. Studentene tildeles praksisplass ut fra motivasjonsbrev som skal skrives etter første seminar. 

 • Galleri Würth
 • Henie Onstad Kunstsenter
 • Kunstnerforbundet
 • Kunstnernes Hus
 • Kunzt
 • Munch
 • Nitja
 • Norsk Folkemuseum

Det kan komme flere praksisavtaler.

Hva lærer du?

Målet med emnet er å gi deg innsikt i og bevissthet omkring hvordan du kan bruke ferdigheter og kompetanse tilegnet gjennom studiet i en praktisk sammenheng, og hvilke kompetanser og ferdigheter arbeidslivet krever.

Emnet har både muntlig og skriftlig kunstformidling som læringsmål. Gjennom faglige diskusjoner vil du oppøve evnen til kritisk refleksjon knyttet til ulike formidlingsstrategier. Emnet gir deg formidlingserfaring gjennom observatør- og deltakerrollen i konkrete formidlingssituasjoner.

Studenter som består eksamen i emnet:

 • har kunnskap om ulike former for kunstformidling 
 • har kunnskap om arbeidsformer, metoder og ferdigheter som er sentrale i kunstformidlingsfeltet
 • har trening i å observere og analysere praksisrelaterte situasjoner og sammenhenger
 • har erfaring med muntlig presentasjon og videoopptak
 • har kunnskap om yrkeslivets forventninger til ytelser, kommunikasjon, arbeidsmåter og samarbeidsformer

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Du må ha opptak til bachelorprogrammet i kunsthistorie og visuelle studier for å kunne søke opptak til emnet.

Emnet har begrenset antall plasser. Antall plasser på emnet vil hvert semester være avhengig av antall tilgjengelige praksisplasser.

Ved flere kvalifiserte søkere enn det er ledige plasser på emnet, vil søkere rangeres etter om du er bachelor- eller masterstudent, antall avlagte studiepoeng ved UiO og karakterer på obligatoriske forkunnskapsemner.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN4910 – Praksisemne i kunstformidling

Undervisning

Undervisningsopplegget er en kombinasjon av forelesninger, seminarer og praksisopphold.

Det vil bli gitt inntil 16 timer undervisning på UiO og undervisningen vil foregå som forelesninger og seminarer. I tillegg vil det foregå undervisning ved prakisplassen. Undervisningen er basert på at studenter bidrar og deltar aktivt i undervisningsopplegget.

Praksisoppholdets varighet er ca. 5-7 arbeidsuker á 22,5 timer (+ tid til eventuell innregistrering på praksisstedet), og gjennomføres i mars/april måned.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

 • Obligatorisk oppmøte på alle forelesninger/pedagogisk veiledning i samarbeidsinstitusjonene.
 • Praksisopphold i utvalgte samarbeidsinstitusjoner krever 100% oppmøte.
 • Skriftlige arbeider gjøres for oppdragsgiver relatert til konkret formidlingssituasjon. Det skriftlige arbeidet leveres i Canvas.
 • Muntlig presentasjon i seminarene i etterkant av praksisoppholdet. Presentasjonen tar utgangspunkt i skriftlig arbeid i punktet over og den visuelle presentasjonen i punktet nedenfor. 
 • Visuell presentasjon i form av et kort videoopptak (2-3 minutter) som illustrerer formidlingsoppdraget. Videoen kan gjerne gjøres i samarbeid med medstudent eller som individuelt arbeid. Video-opptaket leveres i Canvas.
 • MA-studentene skal i tillegg levere en praksisrapport på 2-3 sider. Både MA- og BA-studenter anbefales å føre logg pr dag under praksisoppholdet. Rapporten er i utgangspunktet ikke obligatorisk for BA-studentene, men dersom praksisstedet ber om en slik, må også de aktuelle BA-studenter skrive en tilsvarende rapport. 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at du skal kunne ta eksamen. Obligatoriske aktiviteter er bare gyldig det semesteret du får de godkjent. 

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN2910 er en semesteroppgave.

Oppgaven skal være på ca. 10 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet mellomrom, illustrasjoner, noter og litteraturliste.

Semesteroppgaven leverer du i Inspera. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av semesteroppgaven. Se informasjon om  Inspera nedenfor og på semestersiden.

For å ta eksamen i dette emnet må du ha godkjent alle obligatoriske aktiviteter.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Praksisopphold

Det er utarbeidet en kontrakt som signeres av studenten, oppdragsgiveren og instituttet ved undervisningsleder. Formell kontaktperson er emneansvarlig. Kontrakten regulerer pliktene de ulike partene påtar seg ved hospitering, og angir hvordan konflikter skal løses.

Kontrakt leveres til instituttet senest en uke etter praksisoppholdets oppstart.

Utgifter til reise og opphold i forbindelse med praksis og praksisoppdrag dekkes ikke.

Annet

Emnet kan inngå som et valgfritt emne i fordypningsgruppen i kunsthistorie (80KUN3).

Vær oppmerksom på informasjon om KUN2910 kan bli sendt ut til din studentepostadresse og bli lagt i Canvas. Sjekk derfor studenteposten din og Canvas jevnlig.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk

Noen forelesninger og veiledning på engelsk eller et skandinavisk språk kan forekomme.