KUN4040 – Roma som kunstmetropol på 17-1800-tallet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg den betydning Roma hadde som et kunstnerisk sentrum på 17-1800-tallet.

I Roma oppsto et nettverk av kunstnere og kunstinteresserte av internasjonal karakter med den største betydning for bl.a. spredning av felles kunstneriske normer. Nyklassisismen som internasjonal stil i billedkunsten er knyttet til dette. Emnet vil også ta for seg hvorfor Roma mister sin betydning som kunstnerisk sentrum på 1800-tallet, men også vise hvordan senere retninger i kunsten, spesielt på 1920-tallet har forholdt seg til den klassiske arven. Det vil også bli lagt vekt på nordiske kunstneres opphold i Roma i perioden.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen vil du ha:

  • oppnådd fordypet kunnskap i kunstteori, kunstnerskap og konkrete verk fra perioden med vekt på maleri og skulptur.
  • oppøvet selvstendighet og øvelse i kritisk tilnærming til tekster, begreper og problemstillinger knyttet til emnet.

Opptak og adgangsregulering

Emnet krever opptak til masterprogrammet i kunsthistorie ved UiO, men studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan søke opptak til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Du søker om opptak til dette emnet via Søknadsweb i perioden 1. mai - 1. juni.

I tillegg må du innen 1. juni laste opp:

  • For studenter utenfor UiO: bekreftelse fra hjemuniversitet på opptak på masterprogram og at emne kan inngå i din mastergraden.
  • For studenter ved UiO, på andre masterprogrammer enn kunsthistorie: bekreftelse på at emnet kan innga i din mastergrad.

Du kan, i etterkant av søknadsfristen, bli bedt om å dokumentere generell studiekompetanse (GSK) dersom dette ikke er registrert. Krav til GSK.

Søknadene forventes å være ferdigbehandlet innen 1. juli, og du får svar på e-post og i SøknadsWeb.

Rangering av søkere:
Dersom emnet har flere kvalifiserte søkere enn plasser, rageres søkerne etter visse kriterier. Les om vår rangering og prioritering av søkere.

Dersom du som får tibud om plass på emnet må du:

Vil du avlegge 30 studiepoeng i Roma?
Vurdere du å studere et helt semester i Roma, finner du informasjon om andre emner som tilbys i Roma her.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

KUN1002 – Billedkunst og arkitektur fra barokk til samtid eller tilsvarende og tilsammen 80 studiepoeng i kunsthistorie.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN2040 – Roma som kunstmetropol på 17-1800-tallet

Undervisning

28 timer fordelt på forelesninger ved UiO og munumentbasert undervisning i Roma. For studenter som ikke har anledning til å være ved UiO i forkant av reise til Roma, vil forelesninger være tilgjengelig som PodCast.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatorisk undervisningsaktivitet:

  • Obligatorisk deltagelse på ekskursjon til Roma

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Vær oppmerksom på informasjon om undervisning kan bli sendt ut til din studentepostadresse og bli lagt i Canvas. 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave (7-10 sider à 2.300 tegn, ikke medregnet litteraturliste og noteapparat).

Semesteroppgaven leveres ut og skal leveres inn i Fronter.

Tema for oppgaven velges i samråd med lærer.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Obligatorisk aktivitet må være bestått for å kunne stille til eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Annet

Antall deltakere er maksimum 20, minimum 10.

Deltakere bestiller og betaler selv for reise til/fra og opphold i Roma. Det norske institutt i Roma har noen tips til besøkende.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig. Det er usikkert når emnet tilbys igjen.

Eksamen

Emnet tilbys uregelmessig. Det er usikkert når emnet tilbys igjen.

Undervisningsspråk

Norsk