KUN4190 – Mastergradsessay i kuratering / modernismens kulturarv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

KUN4190 Mastergradsessay i kuratering/bevaring av modernismens kulturarv er avsluttende emne på studieretning Kuratering, kritikk og modernismens kulturarv. Mastergradsessayet skrives med utgangspunkt i prosjektbeskrivelsen utarbeidet i KUN4014 Introduksjon til metodologi og prosjektutvikling i kuratering og modernismens kulturarv og prosjektets videre bearbeidelse i KUN4900 Masterprosjekt i kuratering, kritikk og modernismens kulturarv.Mastergradsessayet kan både skrives som et sammenhengende essay, eller deles i to mindre problemfelt (som to «artikler») med en felles introduksjon. Generelt om tildeling av veileder og generelt om rettigheter og plikter for student og veileder i masterveiledningen finner du på instituttets sider om mastergradsessay/masteroppgaven.

Studenten har blitt tildelt veileder etter bestått prosjektbeskrivelse i KUN4014.

Hva lærer du?

Oppgaven skal være et selvstendig kunsthistorisk faglig arbeid der studenten utarbeider og besvarer en problemstilling. 

Studenter som består eksamen i emnet:

 • Er fortrolig med det av fagfeltets teoretiske og metodiske rammeverk som er relevant for oppgaven
 • Kan finne, forstå og forholde seg kritisk til tidligere relevant forskning
 • Kan gjennomføre et selvstendig, problemorientert, teoretisk fundert og metodisk oppbygget arbeid
 • Kan strukturere essay og skrive saksprosa
 • Kan analysere og argumentere på et presist kunsthistorisk vitenskapelig språk

Etter endt mastergrad skal studentene være i stand til å produsere artikler som kan være kandidater for publikasjon i kunst- og arkitektur- og designhistoriske tidsskrifter og i forskningsbaserte utstillingskataloger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er forbeholdt studenter på studieretningen Kuratering, kritikk og modernismens kulturarv.

Overlappende emner

Undervisning

Veiledning med obligatorisk fremleggingsseminar.

Emnet har følgende obligatorisk aktivitet:

Omtrent midtveis i semesteret blir det arrangert et seminar. Studentene har da i forkant blitt bedt om å levere inn et utkast på ca. 8- 10 sider der de presenterer utdrag av sitt utkast til mastergradsessayet. Under seminaret presenterer studenten sitt utkast til essay på ca. 10-15 minutter. Deretter gir to medstudenter kommentarer til utkastet. I etterkant av seminaret vurderes den skriftlige innleveringen og muntlige presentasjonen som godkjent/ikke godkjent.

Har du ikke anledning til å delta på fremleggingsseminaret må du søke om dispensasjon. Søknaden må begrunnes. Dispensasjonssøknader vil behandles etter samme regler som eksamen (jfr § 5.5 og 7.6.5 i forskrift om studier og eksamen ved UiO)

Obligatorisk aktivitet er gyldig det semesteret den godkjennes og de to neste semestrene emnet settes opp.

Eksamen

Eksamen består av et mastergradsessay på 30-45 sider og en muntlig eksamen.

Essayet skal ha et omfang på 30-45 sider (en normalside inneholder ca. 2300 tegn). Vedlegg og illustrasjoner kommer i tillegg, inntil 10 sider. Størrelsen på vedlegget skal vurderes og avgjøres i samråd med veileder, slik at sidetallet legges på et rimelig nivå sett i sammenheng med masteroppgavens størrelse).

Muntlig eksamen finner normalt sted innen utgangen av semesteret. Innkalling til muntlig eksamen får du via studentepost ved UiO.

Frist for innlevering av mastergradsessayet er:

 • 15. november i høstsemesteret
 • 15. mai i vårsemesteret

  Dette er det vi kaller garantifristene, men oppgaven kan leveres helt frem til 15.12. i høstsemesteret og 15.6. i vårsemesteret. Les mer om dette her.

  Trekkfristen er 1. november i høstsemesteret og 1. mai i vårsemesteret.

  Mer om innlevering og muntlig eksamen finner du på instituttets nettsider om masteroppgaven.

  Merk at det er obligatorisk å levere:

 • Elektronisk kopi av masteressay til Universitetsbiblioteket.
 • Utfylt skjema for utstedelse av vitnemål. Skjema er lenket opp på fakultetets nettside om vitnemål.

På KUN4190 vil du kun bli vurdert etter mastergradsessayet, men merk at sensorer vil få tilgang til prosjektrapporten du leverte på KUN4900. som grunnlagsmateriale for mastergradsessayet.

Et mastergradsessay som har fått et bestått eksamensresultat, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form, jf. Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo § 5.6 (5).

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Veiledning på engelsk eller et skandinavisk språk kan forekomme.

______________

Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det kan komme endringer i undervisning, obligatorisk aktivitet og eksamen. Følg med i Canvas for informasjon om undervisningen og eksamen.