KUN4014 – Introduksjon til metodologi og prosjektutvikling i kuratering og modernismens kulturarv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi innsikt i teori, metode og teknikker med direkte tilknytning til planleggingen av både prosjektemnet  (KUN4XXX) og mastergradsessayet i kuratering/ modernismens kulturarv (KUN4XXX). Det skal også gi veiledning i å utforme prosjektbeskrivelser.

Emnet er inndelt i to faser. I fase I får studentene veiledning i bruk av biblioteksressurser og aktuelle spesialarkiver, og anledning til å besøke institusjoner med sentrale samlinger. De leser fellespensum om å skrive en masteroppgave (ca 250 s.).

I fase II velger studentene hvilken praksisretning de ønsker å fordype deg i: enten kuratering av kunstutstillinger eller bevaring av modernismens kulturarv. I undervisningen får de innføring i kuratering av kunstutstillinger og i bevaring av modernismens kulturarv.  De leser et felles innføringspensum (ca 300 s.) pluss et selvvalgt pensum (300-400 s.) som gir fordypning i et emne som også kan være mulig emne til mastergradsessayet.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette emnet kan du

 • lære hvordan du planlegger gjennomføringen av ditt MA-prosjekt
 • lære å velge og avgrense tema for prosjektemnet og mastergradsessay
 • gjennom litteraturstudier tilegne deg innsikt i det emnet du planlegger å arbeide med i prosjektemnet og mastergradsessayet.
 • få en kort introduserende forståelse av det å kuratere kunstutstillinger og tenkningen rundt bevaring av modernismen
 • bli kjent med sentrale samlinger og arkiver i Oslo med ressurser for forskning i kunsthistorie
 • få trening i å verbalisere og kommunisere dine planer for prosjektet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha studierett på masterprogrammet i kunsthistorie og visuelle studier ved UiO for å ta dette emnet.

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det kan forekomme digital undervisning. Følg med i Canvas for mer informasjon om undervisningen.

Undervisningen består av ca 12 dobbelttimer fordelt på fellesforelesninger, gruppeseminarer og veiledning. Det kan forekomme fellesundervisning med KUN4010 – Introduksjon til metodologi og oppgaveskriving.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

Del I 

 • Obligatorisk fremmøte 1. gang og til sammen 75 %.
 • Obligatorisk innlevering av 1-2 siders prosjektskisse.

Del II

 • Obligatorisk fremmøte på til sammen 75%.
 • Obligatorisk innlevering av foreløpig prosjektbeskrivelse på 4-5 sider med litteraturliste.
 • Obligatorisk deltagelse på individuell og gruppeveiledning
 • Obligatorisk opponentkommentar til medstudents prosjektbeskrivelse.

Alle obligatoriske skriftlige oppgaver skal du levere i Canvas. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av oppgavene.

Hvis du er borte fra undervisningen mer enn den tillatte grensen, eller syk når du skal levere obligatorisk aktivitet, må du søke om gyldig fravær/utsatt obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte..

Eksamen

Eksamen på KUN4014 er innlevering av prosjektbeskrivelse på 6- 8 sider med litteraturliste. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en plan både for prosjektemnet og for mastergradsessayet.

Det gis anledning til å levere prosjektbeskrivelsen i vårsemesteret under visse forutsetninger. Disse forutsetningene er:

 • Godkjent gjennomføring av all obligatorisk aktivitet fra høstsemesteret, men ikke bestått innlevert prosjektskisse (eksamen)
 • Godkjent prosjektskisse gjennomført samme semester som man avlegger eksamen (mao, våren)

Det blir ikke gitt undervisning i vårsemesteret, men studentene vil få en til to individuelle veiledninger, avhengig av størrelsen på endring av oppgavetema.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent seks obligatoriske undervisningsaktiviteter. Se mer om dette under punktet Undervisning.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK publiseres samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Annet

Emnet er et obligatorisk emne i masterprogrammet i kunsthistorie og visuelle studier.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan i Canvas hvordan undervisningen foregår.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Skandinavisk og engelsk