Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir innblikk i den unike nordiske designtradisjonen i perioden fra ca 1900 til i dag. Ved hjelp av en utvidet forståelse av begrepet skandinavisk design gis nye perspektiver på så vel ”klassikere” som mindre kjente deler av vår designkultur. Undervisningen struktureres rundt en serie tema som står sentralt i historien om nordisk design.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, kan du:

  • Formidle sentrale utviklingstrekk i nordisk designhistorie.
  • Anvende designhistoriske perspektiver på vår moderne materielle kulturarv.
  • Analysere et bredt spekter av gjenstander i en designkulturell kontekst.
  • Skrive faglig kritiske tekster om nordisk design.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KUN2202 – Nordisk design etter 1900

Undervisning

Det vil bli gitt minimum 20 undervisningstimer fordelt på forelesninger og seminarer. Deler av undervisningen kan bli lagt til museer. Det er forventet at du deltar aktivt i diskusjoner.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven innen en gitt frist. Utkastet må oppfylle visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller fastsatte minimumskrav.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen på KUN4202 er en skriftlig semesteroppgave og en 2-timers skriftlig avsluttende skoleeksamen med kunnskapsspørsmål.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven innen en gitt frist. Utkastet må oppfylle visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller fastsatte minimumskrav

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig. Det er usikkert når emnet kan tilbys igjen.

Eksamen

Emnet tilbys uregelmessig. Det er usikkert når emnet kan tilbys igjen.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)