Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi leser 60-75 sider* fra romerske historieskrivere. I tillegg kommer sekundærlitteratur til orientering og/eller fordypning.

* 1 side defineres som 1 side i Teubner / Oxford Classical Texts.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet:

  • kan du oversette pensumtekstene til norsk og fortolke dem
  • behersker du det sentrale ordforråd i tekstene
  • kan du gjøre rede for språklige og stilistiske trekk i tekstene
  • kan du undersøke tekstene med henblikk på historiske, kulturelle eller andre aspekter

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

LAT1105 – Latinsk grammatikk I og ett eller flere tekstemner (f.eks. LAT1402 – Cicero 1 og/eller LAT1401 – Caesar).

Undervisning

Undervisningen i dette emnet gis som:

Undervisningsformen forutsetter aktiv deltakelse fra deg som student. Vi forventer at du møter forberedt.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Den obligatoriske aktivteten er direkte knyttet til vurderingen på emnet og er derfor kun gyldig det semesteret den blir godkjent.

Eksamen

Semesteroppgave på ca. 10 sider.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. Det obligatoriske utkastet til semesteroppgaven danner grunnlag for denne veiledningen. Utkastet må tilfredsstille visse minimumskrav for å bli godkjent. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2022

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulenten.

Eksamen

Vår 2022

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)