Dette emnet er nedlagt

ARKIV2020 – Dokumenthåndtering og elektronisk arkiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Våren 2016 blir det gitt begrenset undervisning og eksamen til resterende studenter på årsenheten og tilknyttet 40 gruppe i arkiv. Manuell påmelding ved å sende e-post til studiekonsulent Marie Nicolaisen, marie.nicolaisen@ikos.uio.no.

Emnet gir videregående kunnskap om de teoretiske og praktiske sidene ved elektroniske dokumenter og arkiv. Undervisningen har fire hovedtemaer:

  • Grunnteori
  • Faglig og juridisk rammeverk
  • Elektronisk arkiv i bruk
  • Langtidsbevaring

Grunnteorien har bakgrunn i kombinasjonen av teknologi og arkivfaglig teori. De grunnleggende egenskapene ved elektronisk arkiv og forholdet mellom elektronisk og papirbasert arkiv studeres. Hva konstituerer et elektronisk arkiv og i hvilken grad representerer elektronisk arkiv noe helt nytt? Når blir elektronisk informasjon til dokument og arkiv?

Videre blir oppfatningsmåtene i livssyklusmodellen og records continuum-modellen satt under diskusjon. Hva er disse modellenes sterke og svake sider som forståelses- og tolkningsmessige rammer for dokumenthåndtering og elektronisk arkiv?

Dernest dekker undervisningen i emnet det faglige og juridiske rammeverket som omgir dokumenthåndtering og elektronisk arkiv. Det gjelder de norske og internasjonale standardene for arkiv, og det gjelder norske og internasjonale lover og regler som regulerer arkivforvaltningen ut fra hensynet til demokratisk deltagelse, sikkerhet og personvern.

I nær sammenheng med det faglige og juridiske rammeverket anlegges også et mer rendyrket bruksrettet perspektiv i undervisningen. Det omhandler den praktiske utformingen og bruken av arkiv i en elektronisk hverdag. Det gis undervisning i dokumenthåndtering og elektronisk arkivs plass i saksbehandlingsprosesser. Hvordan defineres forsvarlig arkivpraksis med elektronisk arkiv, og hvordan kan en best tilrettelegge systemer og rutiner for at kravene til forsvarlig arkivhold tilfredstilles.

Det fjerde hovedtemaet i undervisningen omhandler betingelsene for langtidsbevaring av elektronisk arkiv. Ulike strategiske valg for langtidsbevaring diskuteres med vekt på migrasjonsstrategi og emuleringsstrategi.

Hva lærer du?

  • Å diskutere norske og internasjonale standarder for elektronisk arkiv
  • Å anvende og selv legge premisser for systemer og rutiner for arkivdokumenthåndtering
  • Å analysere likheter og forskjeller mellom papirbasert og elektronisk arkiv
  • Å redegjøre for problemstillinger ved digital signatur og kryptering
  • Å diskutere ulike strategiske valg for langtidsbevaring av elektronisk arkiv

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overgang ARKIV2030 - ARKIV2020
Studenter som har eksamen i ARKIV2030 og som ønsker å supplere med eksamen i ARKIV2020 for å oppnå fullt antall studiepoeng fra årsenheten, kan melde seg til eksamen i ARKIV2020 og få reduserte innleveringskrav. Se overlapping og vurdering og eksamen under.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever gode leseferdigheter i engelsk.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Full studiepoengsreduksjon mot emnet ARKIV2030 Elektronisk arkiv og deler av grunnfag i arkivkunnskap.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger (ca 14 dobbelttimer) og nettlærerseminarer (2 dobbelttimer) og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen og gi tilbakemelding på faglig framgang.

Midtveis i semesteret skal det leveres et førsteutkast til den lange skriftlige oppgaven og to opponentkommentarer til andre studenters førsteutkast. Alle arbeidene er obligatoriske og leveres i Fronter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Førsteutkast og opponentkommentarer må være innlevert til gjeldende frister for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en mappe som innleveres ved slutten av semesteret. Mappen skal inneholde: En skriftlig oppgave på ca. 14 sider og en kort oppgave på ca. 4 sider. Nærmere informasjon om dette gis ved semesterstart.

For studenter som har eksamen i ARKIV2030 – Elektronisk arkiv (nedlagt), reduseres lengdekravet på den store oppgaven til 8 sider. Disse studentene er selv ansvarlige for å melde fra om at de har eksamen i ARKIV2030 i forkant av kurset.

Oppgavene gjøres kjent ved semesterstart.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering

Annet

Emnet inngår i Årsenheten i arkivstudier

80-gruppe - Arkivkunnskap (80ARKIV)

Emnegruppen tilbys ikke nye studenter fra høst 2009.

Se også studieinformasjon under instituttets hjemmesider.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys ikke lenger

Undervisningsspråk

Norsk