Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet består av to deler. Del 1 høsten 2021 består av nettkurs fra Japan og utgjør 20 studiepoeng. Det er Intensiv språkundervisning på videregående nivå ved enten Meijo University eller Kansai Gaidai University i Japan, i tillegg til undervisning ved UiO som utgjør 10 studiepoeng. Del 2 våren 2022 består av tekstlesing og grammatikk ved UiO og utgjør 10 studiepoeng.

Siden emnet går over to semestre, får du ikke formell uttelling i form av studiepoeng før avsluttende eksamen i emnet er avlagt og bestått i vårsemesteret 2022.

Undervisningen ved UiO består for det meste av lærebokbasert språkundervisning. I tillegg tas det i bruk andre korte tekster for å lese om japansk kultur.

Hva lærer du?

Nettkurs fra Japan:

Undervisningen i Japan gir ferdigheter i de fire grunnleggende språkferdighetene lytting, snakking, lesing og skriving på middels høyt nivå.

Ved UiO:

 • får du trening i å lese forholdsvis avanserte tekster
 • gir den lærebokbaserte undervisningen utvidede ferdigheter i grammatikk, ordforråd, og evne til å føre samtaler på middels høyt nivå
 • etter å ha fullført emnet vil du være i stand til å bestå N3 i JLPT (Japanese Language Proficiency Test)

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

NB! I tillegg til vanlig emneoppmelding i Studentweb må du søke instituttet om opptak til studieoppholdet i Japan.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Overlappende emner

40 studiepoeng overlapp mot JAP2110 – Japansk 3+4

Undervisning

Nettkurs fra Japan

Undervisning utgjør 5-7 dobbelt timer per uke i ca. 15 uker.

Undervisning ved UiO

Undervisningen utgjør 6 timer per uke i 11 uker og består primært av gjennomgang av tekster og grammatikk. I tillegg kommer skriftlige og muntlige øvelser. I tillegg til undervisningsmaterialet på pensumlisten, vil noe materiale bli lagt ut på emnets Canvas-rom.

Obligatorisk aktivitet

 • Oppmøte til minst 53 av 66 undervisningstimer på UiO
 • Minst 75 % av de ukentlige oppgavene må være levert inn
 • Bestå en av to kvalifiseringsprøver
 • Bestå de obligatoriske aktivitetene til nettkursene

Godkjent obligatorisk oppmøte og oppgaveinnlevering er gyldig på permanent basis. Godkjent obligatorisk kvalifiseringsprøve er kun gyldig i ett semester. Dersom du tar emnet på nytt må du bestå en av to obligatoriske kvalifiseringsprøver det semesteret du skal opp til eksamen. 

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en 4 timers skriftlig skoleeksamen på vårsemesteret, der du vil bli testet i følgende:

 1. Leseferdighet
 2. Kanji/Gloser
 3. Grammatikk
 4. Skriveferdighet

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Bortsett fra de oppgavene som skal besvares på japansk, skrives eksamensbesvarelsen normalt på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Emnet tilbyr kontinuasjonseksamen for de som stryker på ordinær eksamen. Studenter som leverer blankt eller trekker seg under eksamen har ikke rett til kontinuasjonseksamen med mindre man leverer legeerklæring datert samme dag.

Kontinuasjonseksamen arrangeres samtidig med utsatt eksamen, som er for kandidater som er syke eller har annen gyldig grunn for fravær på ordinær eksamen.

Utsatt eksamen og kontinuasjonseksamen arrangeres kun én gang.

NB! Du har ikke krav på ny eksamen om du ikke møter til eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

40

Nivå

Bachelor

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk og japansk