Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet starter med et fem måneders intensivt studieopphold i Japan på høstsemesteret, etterfulgt av undervisning ved UiO det påfølgende vårsemesteret.

Under studieoppholdet i Japan ligger hovedvekten av undervisningen på tale- og lytteferdigheter, og videre noe lese- og skrivetrening på videregående nivå. Studieoppholdet i Japan avsluttes med eksamener ved de japanske universitetene. Studentene må bestå i alle eksamenene i Japan for å fortsette på JAP3010 – Japansk E.

I Oslo består undervisingen for det meste av lærebokbasert språkundervisning. I tillegg tas i bruk originale japanske tekster som avisartikler, noveller og essayer for å gi trening i å lese typisk japansk tekstmateriale i forskjellige sjangre.

Siden emnet går over to semestre, får du ikke formell uttelling i form av studiepoeng før avsluttende eksamen i emnet er avlagt og bestått i vårsemesteret.

Hva lærer du?

I Japan:

 • undervisningen i Japan gir ferdigheter i de fire grunnleggende språkferdighetene lytting, snakking, lesing og skriving på middels høyt nivå

Ved UiO:

 • får du trening i å lese forholdsvis avanserte tekster

 • gir den lærebokbaserte undervisningen utvidede ferdigheter i grammatikk, ordforråd, og evne til å føre samtaler på middels høyt nivå

 • etter å ha fullført emnet vil du være i stand til å bestå N3 i JLPT (Japanese Language Proficiency Test)

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

NB! I tillegg til vanlig emneoppmelding i Studentweb må du søke instituttet om opptak til studieoppholdet i Japan.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Overlappende emner

40 studiepoeng overlapp mot JAP2110 – Japansk 3+4

Undervisning

Undervisning ved UiO (vårsemesteret)

Undervisningen utgjør 6 timer per uke i 11 uker og består primært av gjennomgang av tekster og grammatikk. I tillegg kommer skriftlige og muntlige øvelser. I tillegg til undervisningsmaterialet på pensumlisten, vil noe materiale bli lagt ut på emnets Canvas-rom.

Obligatorisk aktivitet

 • Oppmøte til minst 53 av 66 undervisningstimer
 • Minst 75 % av de ukentlige oppgavene må være levert inn
 • Bestå en av to kvalifiseringsprøver

Godkjent obligatorisk oppmøte og oppgaveinnlevering er gyldig på permanent basis. Godkjent obligatorisk kvalifiseringsprøve er kun gyldig i ett semester. Dersom du tar emnet på nytt må du bestå en av to obligatoriske kvalifiseringsprøver det semesteret du skal opp til eksamen. 

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en 4 timers skriftlig skoleeksamen, der du vil bli testet i følgende:

 1. Leseferdighet
 2. Kanji/Gloser
 3. Grammatikk
 4. Skriveferdighet

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Bortsett fra de oppgavene som skal besvares på japansk, skrives eksamensbesvarelsen normalt på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet inngår i 80-gruppe – Japansk språk (80JAPS2) innenfor Asia og Midtøsten-studier, studieretning Japansk med Japan-studier.

Ressurssider for japansk

Fakta om emnet

Studiepoeng

40

Nivå

Bachelor

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Høstsemesteret foregår i Japan.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk og japansk i høstsemesteret, norsk og japansk i vårsemesteret.