KULH2081 – Materiell kultur i en globalisert verden

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Materiell kultur beskjeftiger seg med menneskets fysiske og sansbare verden. Emnet vil gi deg innsikt i kulturhistoriske perspektiver på forholdet mellom mennesker og ting, gjenstandene og de kulturelle sammenhengene de inngår i.

Emnet omfatter studie av:

  • tings individuelle og kollektive historier
  • deres innflytelse i mennesker liv
  • deres betydning i individuelle og kollektive identitetsprosesser
  • deres virksomhet som lager for minner

Emnet er relevant for hele kulturfeltet og alle typer kulturinstitusjoner (museer, forvaltning, arkiv, skoleverk, turisme, reiseliv), i både offentlig og privat sektor, samt på alle tre offentlige forvaltningsnivåer (stat/fylke/kommune) og internasjonalt (bl.a. UNESCO).

Emnet er et obligatorisk emne i fordypningsgruppen og et valgfritt emne i støttegruppen i kulturhistorie.

Hva lærer du?

Har du fulgt undervisningen og lest pensum, forventes du å ha:

  • grunnleggende kunnskaper om betydningen av materiell kultur i et globalt perspektiv
  • innsikt i et tverrfaglig forskningsfelt og evne til å redegjøre for faghistoriske linjer og ulike aktuelle teoretiske problemstillinger
  • erfaring i å formulere og presentere en faglig problemstilling

Ved å delta i undervisningen vil du:

  •  utvikle evnen til å formidle kunnskap gjennom muntlige og skriftlige presentasjoner
  •  få trening i å arbeide produktivt i team gjennom gruppearbeid

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studenten bør ha avlagt eksamen i emnet KULH1001 – Europas kulturhistorie

Emnet krever norsk- og engelskkunnskaper.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KULH2080 – Materiell kultur i en globalisert verden (nedlagt)

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og seminarer. Det er også to lengre, obligatoriske seminarer tilknyttet gjennomføringen av den obligatoriske aktivitet. Disse vil falle på andre dager enn den ordinære undervisningen. 

Vi forventer at du er aktiv i undervisningen, og at du arbeider på egenhånd og i grupper i tillegg til undervisningen.

Obligatorisk aktivitet

For å kunne ta eksamen må du delta i et gruppearbeid (en muntlig fremføring) som kvalifiseringsoppgave underveis i semesteret. Alle gruppene leverer inn et skriftlig notat i etterkant av presentasjonen.

Den muntlige framføringen og gruppeoppgaven er knyttet til to obligatoriske seminarer på Norsk Folkemuseum. Tid for seminarene og innleveringen i etterkant publiseres i den detaljerte undervisningsplanen før semesterstart.

Se Retningslinger for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

For å kunne gå opp til eksamen må den muntlige fremføringen i grupper (kvalifiseringsoppgaven) og gruppenotatet være godkjent.

Emnet vurderes med en 3-dagers hjemmeeksamen ved slutten av semesteret. Oppgaven skal være på 6-8 sider (2300 tegn per side, 12 pkt, halvannen linjeavstand).

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Erstattet av KULH2004.

Undervisningsspråk

Norsk