Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir et innblikk i religionsvitenskapelige teorier og metoder som anvendes av forskere i dag. Gjennom konkrete oppgaver får du anledning til å utvikle en kritisk forståelse av hvordan det vitenskapelige studiet av religion foregår – hvordan vi velger tema, hva vi gjør med kildene – og hvorfor vi gjør det vi gjør. Eksemplene hentes fra det kildematerialet vi jobber med (intervjuer, klassiske tekster, avisartikler, religiøse bilder og ritualer, osv.).

Emnet er et intensivt 20 studiepoengs undervisningsopplegg hvor du blir kjent med sentrale spørsmål og fagdebatter. Gjennom egeninnsats i form av varierte oppgaver – skriftlige og muntlige presentasjoner, gruppearbeid og trening i fagformidling – blir du kjent med ulike teoretiske posisjoner og perspektiver som vil gjøre deg i stand til å foreta informerte valg når du starter arbeidet med din egen masteroppgave.

REL4001 har et intensivt undervisningsopplegg som forutsetter at studentene har pensumlitteraturen tilgjengelig ved semesterstart.

Hva lærer du?

Fagspesifikk kompetanse

 • Kjennskap til ulike religionsvitenskapelige teorier og metoder.
 • Evne til å arbeide kritisk og selvstendig med religionsvitenskapelige problemstillinger.
 • Trening i å analysere flere typer religionsvitenskapelig kildemateriale.
 • Reflektert kunnskap om fagets vitenskapelige grunnlagsproblemer.
 • Innsikt i forskningsetiske dilemmaer.

Generell kompetanse

 • Evne til å planlegge og gjennomføre vitenskapelige undersøkelser innenfor en avgrenset tidsramme.
 • Evne til samarbeid og trening i å delta i fagdiskusjoner.
 • Kunnskap om utforming og gjennomføring av forskningsoppgaver, herunder utvelgelse av kilder og valg av forskningsmetode.
 • Trening i å formidle faglige synspunkter skriftlig og muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er obligatorisk for studenter på Religionsvitenskap (master - to år).

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot REL4100 – Religionshistorisk teori (nedlagt)

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19.

Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Dette vil være oppdatert innen begynnelsen av august.

Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller ved digital undervisning, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisningen


Emnet har en intensiv undervisningsform med 12 halvdagsseminarer og betydelig studentaktivitet.

Undervisning, pensum og praktisk trening er tenkt under ett. Emnet har mappe-evaluering.

Obligatorisk aktivitet

 • Innlevering av førsteutkast til to skriftlige deloppgaver som skal inngå i den endelige mappeinnleveringen

 • To muntlige presentasjoner i seminar (gruppearbeid)

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Godkjente skriftlige deloppgaver er kun gyldige i ett semester. 

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en mappeinnlevering på 15 - 20 sider (ca 2300 tegn per side). Mappen består av 4 skriftlige oppgaver. Forside og litteraturliste kommer i tillegg.

Deloppgavene leveres i Canvas innen klokken 11:00 på oppsatte frister (se Deloppgaver til mappeeksamen).

Faglærer gir skriftlig tilbakemelding (i Canvas) på oppgavene som kan rettes og forbedres helt frem til den endelige mappeinnleveringen.

Deloppgaver leveres i Canvas, mens endelig mappeoppgave leveres i Inspera. For å kvalifisere til endelig innlevering av mappe, må samtlige deloppgaver være gjennomført innen oppsatte frister, og godkjent av faglærer.

Mer informasjon og frister og tidspunkt for deloppgavene og endelig mappeinnlevering blir gjort kjent på semestersiden ved semesterstart.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledning.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Periodiske emnerapporter

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk