KLAR3050 – Praksisopphold med klarspråkrapport

Kort om emnet

Praksisoppholdet inngår i sjette og avsluttende semester i BA-programmet Klart språk sammen med emnet KLAR3090 Bacheloroppgave i Klart språk. Emnet tilbys bare for studenter i dette programmet. Under praksisoppholdet vil du være knyttet til en relevant arbeidsplass.  Aktuelle arbeidsplasser kan for eksempel være norske eller utenlandske kommunale, regionale eller statlige etater, utdannings- eller forskningsorganisasjoner, frivillige organisasjoner eller firmaer som arbeider spesifikt med klarspråk i offentlig virksomhet.

 

Emnet skal gi deg arbeidslivserfaring med strategisk klarspråkarbeid og med praktisk tekstarbeid innenfor klarspråk. Underveis i praksisperioden skal du skrive en fagrelevant prosjektoppgave, henvendt først og fremst til den aktuelle arbeidsplassen.

 

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studenten:

  • kunne arbeide selvstendig med en prosjektoppgave for en oppdragsgiver
  • kunne arbeide i team på en arbeidsplass som er relevant for klarspråkarbeid
  • kunne planlegge, gjennomføre og rapportere et reelt, avgrenset klarspråkprosjekt
  • ha økt bevissthet om egen kompetanse, særlig når det gjelder koblingen mellom teori og praksis
  • kunne vurdere tilbakemeldinger og innspill fra arbeidsgiver og fagmiljø og kunne konkludere på grunnlag av disse

Opptak og adgangsregulering

 

ILN er behjelpelige med forslag til arbeidsgivere, men studenten må selv ta kontakt og vedlegge CV, søknad, informasjonsskriv og karakterutskrift. Dersom arbeidsgiver godkjenner søknaden, må arbeidsgiver, ILN og studenten skrive under på en gjensidig praksisavtale som regulerer praksisoppholdet. Arbeidsplass må være avklart innen utgangen av vårsemesteret for praksisopphold påfølgende høst og tilsvarende for praksisopphold på våren. Du kan ikke ha praksisopphold på egen arbeidsplass.

Tips til en god søknad:

CV og søknad
Søknaden som gir deg drømmejobben (Dagens næringsliv)
Derfor dropper de søknaden din (Aftenposten)

Undervisning

Emnet har ikke ordinær undervisning.

Praksisoppholdet vil bestå av normal 5 dagers arbeidsuke i 12 uker, hvorav 3 dager settes av til regulære arbeidsoppgaver for oppdragsgiver, og resten av tiden brukes til arbeid med prosjektoppgaven. En forutsetning for å inngå arbeidsavtale er at arbeidsoppgavene som oppdragsgiver tildeler studenten er faglig relevante for studentens studieretning. Arbeidsgiver plikter å oppnevne en kontaktperson som skal følge opp studenten i løpet av praksisperioden.

Instituttet tildeler studenten en faglig veileder for prosjektoppgaven. Studentene vil få 5 timers veiledning i løpet av praksisperioden. Veiledningen ivaretas av faglig ansatt ved ILN. Tema for prosjektoppgaven bestemmes i samarbeid mellom studenten, arbeidsgiveren og veilederen.

Eksamen

Eksamen er en prosjektoppgave på ca. 10 sider (à 2300 tegn uten mellomrom) som leveres i Inspera til fastsatt frist etter endt praksisopphold. Oppgavens form og innhold følger samme krav som for ordinære hjemmeeksamener ved UiO. Oppgaven skrives underveis i prosjektsemesteret.

Studenten, instituttet ved intern veileder og den eksterne oppdragsgiveren skal i fellesskap bestemme hva som skal være tema for oppgaven. Universitetet har det faglige ansvaret for kvalitetssikringen av oppgavens tema og oppfølgingen underveis i prosjektsemesteret.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som ikke får bestått, får en ny mulighet til å levere prosjektoppgaven i bearbeidet form én uke etter sensur, forutsatt at oppgaven oppfyller de formelle kravene ved første innlevering. Ved sykdom kan utsatt innlevering avtales individuelt.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Gis første gang V22

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk