Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er eit videregåande kurs i det vitenskapelige studiet av fonetikk og fonologi.

Kva lærer du?

Etter fullført emne skal studentane ha fått innsyn i sentrale problemstillingar knytte til fonetikk og fonologi, både empiriske og teoretiske. Studiet skal leggje grunnlaget for sjølvstendig arbeid med fonetikk og fonologi.

Emnet har undervisning saman med LING4111. Det vert sette noko høgre krav for LING4111 enn for LING2121.

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikkje alt har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram eller søkje om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskapar

Anbefalte forkunnskapar

Overlappande emne

Undervisning

Undervisinga går over heile semesteret med totalt 20 timer.

Underveis i kurset er det ei obligatorisk skriftlig kvalifiseringsoppgåve. Informasjon om tid og stad for denne vil bli opplyst om på semestersidene. Kvalifiseringsoppgåva må vera godkjend av faglærar før ein kan gå opp til eksamen.

Godkjende obligatorisk aktivitetar er gyldige dei to neste gongene emnet vert tilbydd.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikkje krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikkje har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Skriftlig semesteroppgave på ikkje meir enn 10 sider (à 2300 teikn utan mellomrom).

Kjeldebruk og referansar

Ved oppgåveskriving pliktar du å gjere deg kjend med reglane for kjeldebruk og referansar. Ved brot på reglane kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Sjå eksempel på korleis du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan svare på eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgåvetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet nyttar karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les meir om karakterskalaen.

Grunngjeving og klage

Tilgang til ny eller utsett eksamen

Trekk frå eksamen

Ei semesteroppgåve eller tilsvarande som er bestått, kan ikkje leverast på nytt i omarbeidd form.

Dersom du trekkjer deg frå eksamen etter fristen bruker du eit eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadsskjema, krav og frist for tilrettelagd eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpande evaluering av emnet, og med jamne mellomrom ber vi studentane delta i ei meir omfattande evaluering.

Periodisk evaluering av emner hjå ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2021

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis

Undervisningsspråk

Engelsk