LING3090 – Bacheloroppgave i lingvistikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Dette emnet gir øvelse i forskningsorientert oppgaveskriving. Det konkrete sluttresultatet er en BA-oppgave på ca 10 sider. Opplegget tar utgangspunkt i et overordnet forskningstema som er bestemt på forhånd (se lenke til semestersiden til høyre på denne siden). Det konkrete temaet for den individuelle oppgaven hver enkelt BA-student skal skrive, avgjøres i samråd med faglærer i begynnelsen av semesteret. Du vil få veiledning om selve temaet, om forskningsprosessen, aktuell faglitteratur og om det å skrive oppgave. Emnet for BA-oppgaven skal godkjennes av faglærer.

This course provides research-based training in academic writing. The concrete final result is a BA thesis of approx. 10 pages. The course will start from an overarching research topic decided by the instructor (see link to semester page on the right). The specific topic of each participant’s assignment is decided in consultation with the course instructor(s) who will be in charge of the course during the current semester. You will receive supervision with regards to your own topic, the research process, suitable academic literature, and how to write a BA thesis. The topic of your BA thesis must be approved by the course instructor(s).

Hva lærer du?

På dette emnet lærer du å utføre et selvstendig forskningsprosjekt hvor du bruker begreper, forskningsmetoder og teorier du har blitt presentert for i løpet av studieprogrammet i lingvistikk. Du lærer også å velge og avgrense et tema, og å behandle dette temaet innenfor rammene av en akademisk framstilling. Du lærer å formulere forskningsspørsmål og hypoteser, og hvordan disse kan testes empirisk. Videre lærer du å finne fram til relevant litteratur, og beherske korrekt bruk av kilder, referanser og sitering.

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.


In this course, you will learn to carry out your own independent research, using the concepts, research methods and theories that you have encountered in the course of your studies in linguistics. You will learn to choose and refine a topic, and to investigate this topic in an appropriate academic approach. You will learn to formulate research questions and hypotheses, and how to empirically investigate them. Furthermore, you will learn to find relevant literature, and to master the proper use of sources, references and quotations.

The final grade reflects the degree to which a student has achieved the learning outcomes for the course.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Dette emnet tilbys kun til studenter med gyldig studierett på bachelorprogrammet i lingvistikk.

Undervisning

Dette emnet har 14 dobbelttimer med studentorientert, forskningsbasert undervisning. I timene tar vi opp lingvistisk forskningsmetode (f.eks. korpusstudier) og det å skrive en vitenskapelig tekst. Det blir valgt et overordnet forskningstema for emnet, som bestemmes av faglærer og skal være bredt nok til å gi rom for ulike tilnærminger i tråd med studentenes individuelle forskningsinteresser. Vi starter med å diskutere mulige forskningsspørsmål for oppgaven til hver enkelt student og egnede metoder for å undersøke disse spørsmålene. Veiledning blir gitt i form av diskusjon og tilbakemeldinger fra faglærer og medstudenter i timene.

I en typisk dobbelttime vil studentene legge fram ulike stadier av sine forskningsprosjekter (f.eks. forskningsspørsmål, datainnsamling, presentasjon av resultater) og få detaljert tilbakemelding og veiledning fra faglærer, med mulighet for umiddelbar diskusjon og innspill fra medstudentene.


This course has 14 double hours of student-oriented research-based teaching. In the classes, we will take up linguistic research methodology (e.g. corpus studies) and the writing of a scientific text. There will be an overarching research topic for the class, which is set by the instructors and which will be broad enough to accommodate different approaches in accordance with each student’s individual research interests. We start by discussing possible research questions for each student’s BA thesis and about suitable methodology for investigating these questions. Supervision is then given in the form of discussion and feedback from the instructor and fellow students in classes.

A typical session (double hour) will involve students presenting various stages of their ongoing research (e.g., research question, data collection, presenting results) to receive in-depth feedback and guidance from the instructor(s) with opportunity for immediate discussion / peer feedback amongst the students.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave: ca. 23.000 tegn uten mellomrom (10 sider).

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår
Eksamen

Samme semester som emnet gis

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk.