NOAS4105 – Skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv: lesing og skriving

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i forskjellige temaer knyttet til skriftkyndighet (literacy) og opplæring i lesing og skriving ut fra ulike læringssyn med både kognitive og sosiokulturelle tilnærminger.

Det drøftes hva som særpreger ulike teksttyper/sjangre, og hvilke utfordringer som kan ligge i det å forstå og skrive tekster på et andrespråk og innenfor en ny kulturell kontekst.

Noen temaer er: metalingvistisk bevissthet, metaforlære, ordforrådslære, fagspråk og skriving i ulike fag. Testing av leseferdighet og vurdering av skriveferdighet drøftes, og elevtekster blir analysert.

Emnet undervises sammen med NOAS2105. I tillegg til de felles temaene fordyper masterstudentene seg spesielt innenfor skriftkyndighet hos eller skriftkyndighetsopplæring for barn, for ungdommer eller for voksne.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, kan du:

  • redegjøre for hva leseprosessen består av og utfordringer ved å lese på et andrespråk
  • redegjøre for utfordringene ved å skrive på et andrespråk, og hva som kjennetegner ulike skriveopplæringsmodeller.
  • beskrive hva som særpreger ulike teksttyper, beskrive ordvalg i ulike tekster og diskutere hvilken plass ord- og begrepslæring bør ha i opplæringen
  • analysere elevtekster, drøfte hvordan skriftkyndighet kan måles og diskutere bruk av lesetester
  • analysere og drøfte særlig inngående skriftkyndighet hos / skriftkyndighetsopplæring for barn, eller ungdommer eller voksne andrespråksbrukere

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Opptak til emnet er begrenset til studenter på studieretningene Norsk som andrespråk (studieretning),  HFM2-NORD-NORS, samt lektorprogrammets masterspesialisering.

Undervisning

Kurset går hver vår. Det har totalt 26 undervisningstimer, med to undervisningstimer pr. uke. Undervisningen varierer mellom oversiktsforelesninger og seminararbeid.

Studentene arbeider enkeltvis eller i grupper med én kvalifiseringsoppgave som det gis veiledning på. Denne presenteres muntlig og må være godkjent før en får gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Eksamen

Eksamen er en semesteroppgave på 10 sider (à   2300 tegn uten mellomrom) som tar utgangspunkt i pensum.

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk