NOR4122 – Norsk fonologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gjev både ei innføring i ålmenn fonologisk teori og drøfter ymse
fonologiske fenomen og fonologiske drag frå norsk og andre nordiske
språk. Datamaterialet vert henta frå fleire talemål, og dei vert sette
i samband med dei fonologiske systema i andre språk. Det vert lagt
vinn på å forstå dei fonologiske fenomena innanfor eit større
grammatisk system og innanfor eit teoretisk rammeverk. Emnet skal òg
sjå nærare på korleis desse fenomena har oppstått i språket.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentane kunna:

  • gjera greie for viktige drag ved det fonologiske systemet i det norske språket
  • sjå fonologiske drag ved norsk i samband med det fonologiske systemet i andre språk
  • skildra og gjera greie for fonologiske drag innanfor eit teoretisk rammeverk
  • gjera greie for korleis nye fonologiske drag har oppstått

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

NOR1100 – Norsk grammatikk eller
LING1111 – Fonetikk og fonologi 1 eller
EXFAC03-NORD – Examen facultatum nordiske studier eller
EXFAC03-SPR – Examen facultatum, språkvitenskap

Studentar som ikkje har teke eit av desse emna bør ha kunnskap tilsvarande det som er på pensum om fonetikk og fonologi på EXFAC03-NORD eller EXFAC03-SPR, anten gjennom tidlegare kunnskap eller ved å lesa dette pensumet før emnet byrjar.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot NOR2122 – Norsk fonologi

Undervisning

Undervisninga går over heile semesteret med totalt 14 timar førelesingar og 14 timar seminarundervisning. 

Ei kvalifiseringsoppgåve skal vere godkjend av faglærar før eksamen.

Godkjende obligatorisk aktivitetar er gyldige dei to neste gongene emnet vert tilbydd.

Eksamen

Semesteroppgåve.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk