NOR4171 – Fordjupingsemne i nordisk språkvitskap: syntaks

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det faglege temaet på dette emnet skifter frå semester til semester, men sams for alle er at det gjev studentane høve til å fordjupa seg i avgrensa spørsmål innanfor syntaktisk teori med fokus på dei nordiske språka.

Kva lærer du?

Etter fullført emne skal studentane kunna:

  • ha innsikt i syntaktisk teori innanfor eit avgrensa område
  • kjenna til forskingslitteratur og aktuelle forskingsspørsmål innanfor eit avgrensa område
  • ta stilling til konkrete forskingshypotesar
  • ytra seg sjølvstendig om aktuelle forskingsspørsmål

Forkunnskapar

Anbefalte forkunnskapar

NOR2111 – Syntaks og morfologi i nordiske språk/NOR4112 – Syntaks og morfologi i nordiske språk eller 

LING1112 – Morfologi og syntaks 1 eller

Studentar som ikkje har teke nokre av desse emna bør ha kunnskap tilsvarande det som er på pensum om syntaks på NOR2111, anten gjennom tidlegare kunnskap eller ved å lesa dette pensumet før emnet byrjar.

Undervisning

Undervisninga går over heile semesteret med totalt 14 timar førelesingar og 14 timar seminarundervisning. Ei kvalifiseringsoppgåve skal vere godkjend av faglærar før studenten kan gå opp til eksamen.

Kvalifiseringsoppgåva er berre gyldig det semesteret den vert godkjend.

Eksamen

Eksamen er ein 3-dagars hjemmeeksamen i slutten av semesteret.

Innlevering i Inspera

Du leverer ditt eksamenssvar i eksamenssystemet Inspera. Les om korleis du skal levere.

Kjeldebruk og referansar

Ved oppgåveskriving må du gjere deg kjend med reglane for kjeldebruk og referansar. Ved brot på reglane kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet nyttar karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les meir om karakterskalaen.

Grunngjeving og klage

Tilgang til ny eller utsett eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadsskjema, krav og frist for tilrettelagd eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpande evaluering av emnet, og med jamne mellomrom ber vi studentane delta i ei meir omfattande evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2021

Emnet tilbys kun ved minst 5 påmeldte studenter

Eksamen

Samme semester som det gis undervisning

Undervisningsspråk

Norsk, dansk, svensk