Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet handler om skolens litteraturundervisning og om litteraturundervisningens rammer, innhold, begrunnelser og målsetninger, som diskuteres med utgangspunkt blant annet i ulike empiriske studier fra skolen, ulike teoretiske perspektiver på lesing og forståelse og ulike syn på litteraturarbeidets legitimering. Litteraturundervisningen settes også inn i en historisk ramme, og det diskuteres hvordan sentrale begreper fra LK20 kan forstås og fylles med innhold i litteraturdidaktisk sammenheng.

Emnet kan også omfatte arbeid med et eller flere skjønnlitterære verk og arbeid med læremidler.

Hva lærer du?

Studentene skal gjøre seg kjent med og kunne reflektere over litteraturdidaktisk forskning og relevant teori. Studiet skal styrke studentenes viten om litteraturundervisningens kunnskapsgrunnlag og gjøre dem bedre i stand til å vurdere og begrunne ulike undervisningspraksiser, samt diskutere andre forhold som knytter seg til litteraturundervisningen i skolen. Det inngår ikke praktisk-pedagogisk arbeid med bestemte undervisningsmetoder i emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte studenter (minst 5) for at emnet skal gå som planlagt.

Undervisning

Seminar med to undervisningstimer per uke og innlagte leseuker, totalt 28 undervisningstimer. Studentene legger fram minst én kortere kvalifiseringsoppgave, skriftlig på ca 5 sider ( á 2300 tegn) eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave med innleveringsfrist i slutten av semesteret. Omfanget av oppgaven skal være ca 10 sider (á 2300 tegn uten mellomrom).

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)