NORINT2014 – Litteratur og samtid - norsk litteratur fra 1850 til 1980

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Studentene skal analysere og diskutere verk og tekster som gjenspeiler ulike tendenser innen norsk litteratur i tiden fra ca. 1850 og fram til ca 1980. Det vil særlig legges vekt på forholdet mellom litteraturen og den samfunnsmessige og kulturelle konteksten. Studentene skal orientere seg i litteraturhistorie og litterær debatt.

Undervisningen vil være spesielt tilrettelagt for studenter med fremmedspråklig bakgrunn. Det vil si at det legges vekt på å klargjøre språklige og kulturelle sider ved pensumlitteraturen. Studenten vil få skriftlig og muntlig tilbakemelding også på sine norskspråklige ferdigheter.

Det forventes at studentene holder innlegg i seminargruppen om litterære verk eller tekster. Studentene skal også skrive en obligatorisk oppgave om et litterært emne.

Hva lærer du?

Studentene skal kunne gi en analyse av den litteraturen som har blitt presentert og diskutert i løpet av seminaret. De skal kunne gjøre rede for sentrale trekk i norsk litteraturhistorie og litterær debatt, og kunne se verkene i forhold til samtidens kulturelle strømninger.

Studentene skal kunne bruke norsk som litterært fagspråk både muntlig og skriftlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse. Generell studiekompetanse består av minimumskrav til videregående utdanning inkludert norsk- og engelskkunnskaper.

Anbefalte forkunnskaper

NORINT0130 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 3 eller tilsvarende med karakter C eller bedre, både muntlig og skriftlig.

Undervisning

42 timer totalt per semester. Seminarundervisning med 1 ganger 3 timer per uke.

Obligatoriske aktiviteter

Studenten skal skrive én obligatorisk oppgave på 4-6 sider. Den obligatoriske oppgaven vurderes og kommenteres av faglærer. Oppgaven forutsettes godkjent for at studenten skal kunne gå opp til avsluttende skriftlig eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en skoleeksamen på 4 timer.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk, og du skal besvare eksamenen på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning

Emnet undervises på uregelmessig basis

Undervisningsspråk
Norsk