FRA3010 – Bacheloroppgave i fransk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet får du anledning til å fordype deg i et tema innenfor fransk språk, litteratur eller områdestudier. I løpet av semesteret skriver du en oppgave om et tema som er valgt i samråd med faglærer, som også er veileder for oppgaven. Oppgaven kan ha mer et teoretisk preg eller den kan ha en mer anvendt tilnærming til temaet gjennom ulike metoder for analyse og forståelse.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • har du dypdekunnskap om et tema i fransk språk, litteratur eller område
  • kan du arbeide selvstendig med en problemstilling i franskfaget
  • kan du gjennomføre en analyse med utgangspunkt i språk-, litteratur- eller områdeteori og tidligere forskning på feltet
  • kan du lage en oppgaveformulering og finne relevant sekundærlitteratur. Gjennom dette oppøver du selvstendighet og vitenskapelig orienteringsevne
  • har du utviklet skriveferdighetene dine
  • har du evne til å utvikle et vitenskapelig resonnement
  • har du utviklet ferdigheter som er nødvendige for et eventuelt masterstudium i fransk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Bacheloroppgave-emnet er forbeholdt programstudenter på fransk.Ta kontakt med studiekonsulenten for faget dersom du ikke har adgang til å søke opptak til emnet i studentweb.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Du bør ha avlagt minimum 60 studiepoeng i fransk med 10 studiepoeng fordypning for å ta dette emnet.

Hvis du har tilsvarende studier fra andre institusjoner, må du søke om å få studiene godkjent ved UiO .Ta kontakt med studiekonsulent for fransk hvis du lurer på om du kan ta dette emnet.

Undervisning

Det gis to dobbelttimer med undervisning i emnet, og ved få påmeldte studenter kan fellesundervisningen gjøres om til individuell veiledning. I de to seminarene vil det gis orientering om oppgaveskriving, litteratursøk og referansebruk. Hovedfokus vil være på valg og avgrensing av oppgavetema.

I tillegg til felles seminarundervisning kan hver student få inntil 6 timer individuell veiledning. Valg av tema og avgrensing av oppgaven vil danne grunnlag for avtaler om individuell veiledning, og veilederen er en faglærer i enten i språk eller i litteratur eller i områdestudier. Studenten skal levere et førsteutkast på minimum 2 sider til veileder midt i semesteret.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Eksamen

Eksamen er en semesteroppgave på 12-15 sider à ca. 2300 tegn uten mellomrom. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi og skal leveres i Inspera innen fastsatt frist.

Oppgaven vurderes både innholdsmessig og språklig. I vurderingen legges det vekt på ditt kunnskaps- og refleksjonsnivå, samt dine språklige ferdigheter. Oppgaven skrives på fransk og faglitteraturen skal i all hovedsak være på fransk.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Fransk