FRA4300 – Skriveseminar - om å skrive masteroppgave

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg masteroppgaven som vitenskapelig sjanger, med fokus på masteroppgaveskriving. Fra høsten 2015 er emnet obligatorisk for alle masterstudenter i fransk. Se Informasjon om masterstudiet og masteroppgaven

Sammensetningen av bachelorgraden din legger noen føringer for hvilken disiplin du kan velge å skrive masteroppgave innenfor, og kravene er som følger:

  • Fransk språk: Minimum 30 studiepoeng fransk språk (oppfylles i BA-graden ved UiO uavhengig av fordypning)
  • Fransk litteratur: Minimum 20 studiepoeng litteratur, og av disse minimum 10 studiepoeng fransk litteratur.
  • Fransk områdekunnskap: Minimum 20 studiepoeng områdestudier eller tilsvarende, og av disse minimum 10 studiepoeng fransk områdekunnskap.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, har du:

  • lært å skrive prosjektskisse og å utforme en klar problemstilling
  • fått trening i å planlegge og strukturere en akademisk oppgave på 80-100 sider
  • lært å sette opp en korrekt bibliografi
  • lært å bruke fotnoteapparatet i større akademiske arbeider
  • lært å beherske korrekt sitatpraksis
  • fått øvelse i å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet til medstudenter

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudiet i fransk eller annet relevant masterprogram.

 

Undervisning

Samling over fem dager med obligatorisk oppmøte alle dager, totalt 10 undervisningstimer. Det kan gis fritak fra obligatorisk oppmøte etter begrunnet skriftlig søknad til faglærer.

Det er krav om obligatorisk aktivitet i undervisningen. Studenten skal levere et utkast til prosjektskissen tidlig i semesteret, samt gi muntlig tilbakemelding på en medstudent sitt utkast.

Vi gjør oppmerksom på at kompetansen til veilederne ved instituttet kan begrense mulighetene for valg av emne for masteroppgaven.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en prosjektskisse på maksimalt 3 sider, bibliografi ikke medregnet.

Studentens prestasjon vurderes til bestått eller ikke bestått.

For at kandidaten skal kunne få karakteren "bestått", må prestasjonen være akseptabel hva angår både innhold og språkføring.

 

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Fransk f.o.m våren 2013.