FRA4410 – Franskspråklig litteratur, temastudium

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tilbyr varierende fordypningsstudium i et utvalg tekster fra franskspråklig litteratur, av minst to forfattere. Tekstene er representative for et tema som binder dem sammen. Temaet kan være knyttet til en spesifikk historisk hendelse eller periode (for eksempel litteratur om Algerie-krigen eller Dreyfus-saken), til en type konflikter eller samfunnsendringer (for eksempel litteratur og krig eller litteratur og samfunnskritikk), eller til mellommenneskelige relasjoner (for eksempel litteratur og kjærlighet eller litteratur og kjønn). Det legges vekt på tekstlesning, resepsjon og forståelse for temaets egenart.

Tema for våren 2020: Minnestudier

Tema for våren 2019: Algerie-krigen.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du:

  • Lese og analysere komplekse tekster på fransk.
  • Gjøre rede for og diskutere samspillet mellom utvalget av tekster og det aktuelle temaet i lys av grunnleggende teoretiske og litteraturhistoriske problemstillinger.
  • Fortolke tekstene både skriftlig og muntlig og sette dem inn i en større tematisk sammenheng, med støtte i adekvate teoretiske arbeider.
  • Drøfte sentrale aspekter ved temaet og sekundærlitteraturen.
  • Uttrykke deg presist og variert på fransk, skriftlig og muntlig, og anvende et relevant begrepsapparat i fortolkningen av tekstene og temaet.

Se semesterets sensorveiledning for mer konkret informasjon om hva som forventes av kunnskap inneværende semester.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gode franskkunnskaper, trening i å lese og fortolke tekster.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRA2410 – Fransk litteratur: temastudium

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten skal levere en oppgave på 6-8 sider à 2300 tegn, skrevet på fransk. Oppgaven må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. Les mer om retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen er en muntlig eksamen, der hele pensum kan prøves, og prestasjonen som helhet evalueres av to sensorer.

Sensorveiledninger.

Eksamensspråk

Fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Fransk