IBER4000 – Hvordan skrive masteroppgave i spansk eller portugisisk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg utfordringer knyttet til å skrive masteroppgave innen spansk eller portugisisk, og er organisert som et seminar i oppgavelesing og -skriving.

Som del av emnet får du også veiledning for å utvikle et prosjekt til din masteroppgave. Temaet i prosjektet kan for eksempel være:

 • syntaks, semantikk, morfologi eller fonologi,
 • kontrastive eller korpusbaserte studier,
 • translatologi og oversettelse,
 • fremmedspråksinnlæring,
 • språkhistorie,
 • språk og samfunn,
 • et skjønnlitterært verk, litteraturhistorie eller -teori,
 • kultur og historie i den spanskspråklige verden.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

 • kan du lage en prosjektskisse for en masteroppgave
 • kan du formulere en problemstilling, med formål og eventuelt hypotese
 • har du ferdigheter innen bibliografisk litteratursøking
 • har du kjennskap til forskningsetiske normer, og kan referere og forholde deg kritisk til kildene dine
 • kan du argumentere for bruken av en spesifikk metode, et teoretisk rammeverk, og for temaets vitenskapelige og samfunnsmessige relevans
 • har du innsikt i forskjellene mellom presentasjonsskriving (skriving for andre lesere, med krav til sjanger, kildebruk osv.) og tankeskriving (skriving som ledd i læringsprosesser)

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudieretning spansk, portugisisk. Studenter på tidligere studieretninger innen samme fag kan få opptak til emnet etter henvendelse til studiekonsulenten.

Undervisning

 • Seminar, 2 timer i uken i 7 uker. Det forutsettes grundig forberedelse til undervisningen, og du skal gi respons på medstudentenes skrevne arbeid.
 • Veiledning, 6 timer (se den detaljerte timeplanen).

Deler av seminarundervisningen og veiledningen vil kunne foregå individuelt eller i grupper som er delt inn etter hvilken fagdisiplin eller tema du skal skrive masteroppgave innenfor.

I løpet av semesteret skal du levere to skriftlige oppgavebesvarelser. Den ene innleveringen kobles til seminarundervisningen og har som hensikt å gi trening i å skrive vitenskapelig på det språket du skal bruke i masteroppgaven. Den andre er en prosjektskisse for masteroppgaven og er koblet til veiledningsdelen.

Grunntanken om en prosjektskisse er at det er en tekst eller figur som forklarer hva du skal gjøre, hvorfor du skal gjøre det og hvordan du skal gjøre det. Prosjektskissen kan også inneholde en foreløpig litteraturliste, en oversikt over materialet du skal bruke i oppgaven, og en disposisjon, men dette er ikke obligatorisk.

Om du går på lektorprogrammet får du tildelt veileder til masteroppgaven din på grunnlag av godkjent prosjektskisse. Tildelingen skjer i etterkant av at emnet er fullført.

Går du på europeiske språk programmet blir prosjektskissen utgangspunktet for SPA4000 og du får tildelt veileder i etterkant av at emnet er fullført.

I begge tilfeller kan prosjektet tilpasses/endres underveis i arbeidet med masteroppgaven.

Obligatoriske aktiviteter:

 • Utkast til oppgavebesvarelsene (se over) for veiledning. Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om utsettelse. Informasjon om retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.
 • Det er krav om oppmøte til 60 % av seminarundervisningen. I dette emnet må du møte til 4 av 7 seminarer. Kravet er absolutt.

  Fraværsgrensen skal dekke normalt sykdomsfravær og liknende. Du får derfor ikke gyldig forfall til undervisning på grunnlag av legeattest, selv om fraværet skyldes hindringer som du selv ikke kan lastes for.

  Dersom emnet har fysisk undervisning og du er meldt til en fysisk seminargruppe, skal du møte til undervisning i rommet som er oppgitt i timeplanen.

  Dersom emnet har digital undervisning og du er meldt til en digital seminargruppe, skal du være til stede med påslått skjerm.

  I særlige tilfeller, for eksempel ved alvorlig eller langvarig sykdom, kan du søke om tilrettelegging.

Aktivitetene må være godkjent av faglærer før eksamen. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent i løpet av samme semester.

Godkjent aktivitet er bare gyldig det semesteret du tar emnet.

Eksamen

Vurderingsformen for emnet er en mappe bestående av de to skriftlige oppgaveinnleveringene. Mappen skal være tilsammen 10 sider (à 2300 tegn uten mellomrom).

Sensorveiledning.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Hvis du går på masterprogrammet Europeiske språk og skal skrive masteroppgave om spansk språk, spanskspråklig litteratur eller kultur i den spanskspråklige verden, må innleveringene være på spansk.

Hvis du går på masterprogrammet Europeiske språk og skal skrive masteroppgave om portugisisk, må innleveringene være på portugisisk.

Hvis du går på Lektorprogrammet, kan IBER4000-innleveringene være på norsk eller spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst