IBER4000 – Hvordan skrive masteroppgave i spansk eller portugisisk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg utfordringer knyttet til å skrive masteroppgave innen spansk eller portugisisk, og er organisert som et seminar i oppgavelesing og -skriving.

Som del av emnet skal du skrive en prosjektskisse til masteroppgaven. Temaet kan for eksempel være...

 • syntaks, semantikk, morfologi eller fonologi
 • kontrastive eller korpusbaserte studier
 • translatologi og oversettelse
 • fremmedspråksinnlæring
 • språkhistorie
 • språk og samfunn
 • et skjønnlitterært verk, litteraturhistorie eller -teori
 • kultur og historie i den spanskspråklige verden

Hvis prosjektskissen din blir godkjent, får du tildelt en veileder for masteroppgaven. Din veileder vil være en av faglærerne på spansk eller portugisisk, så dersom du ønsker å skrive om et tema ingen av faglærerne jobber med, må du derfor være forberedt på at du ikke får en veileder som er ekspert på ditt tema.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

 • kan du lage en prosjektskisse for en masteroppgave
 • kan du formulere en problemstilling, med formål og eventuelt hypotese
 • har du ferdigheter innen bibliografisk litteratursøking
 • har du kjennskap til forskningsetiske normer, og kan referere og forholde deg kritisk til kildene dine
 • kan du argumentere for bruken av en spesifikk metode, et teoretisk rammeverk, og for temaets vitenskapelige og samfunnsmessige relevans
 • har du innsikt i forskjellene mellom presentasjonsskriving (skriving for andre lesere, med krav til sjanger, kildebruk osv.) og tankeskriving (skriving som ledd i læringsprosesser)

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til masterstudieretning spansk, portugisisk. Studenter på tidligere studieretninger innen samme fag kan få opptak til emnet etter henvendelse til studiekonsulenten.

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19.

Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke undervisningsaktiviteter som tilbys digitalt. Følg med på semestersidene for oppdatert informasjon.

Kravet om obligatorisk oppmøte bortfaller, men vi anbefaler sterkt at du følger all undervisning.


Seminar, 2 timer i uken i 11 uker.

Det forutsettes grundig forberedelse til undervisningen, og du skal gi respons på medstudentenes skrevne arbeid. Deler av undervisningen vil kunne foregå i seminargrupper som er delt inn etter hvilken fagdisiplin du skal skrive masteroppgave innenfor, eventuelt som individuell veiledning.

I løpet av semesteret skal du levere to skriftlige oppgavebesvarelser. Den ene innleveringen har som hensikt å gi trening i å skrive vitenskapelig på det språket du skal bruke i masteroppgaven. Den andre er en prosjektskisse for masteroppgaven.

Grunntanken om en prosjektskisse er at det er en tekst som forklarer hva du skal gjøre, hvorfor du skal gjøre det og hvordan du skal gjøre det. En prosjektbeskrivelse til en masteroppgave kan også inneholde en foreløpig litteraturliste, en oversikt over materialet du skal bruke i oppgaven, og en disposisjon, men dette er ikke obligatorisk.

På grunnlag av godkjent prosjektskisse får du tildelt veileder til masteroppgaven din. Tildelingen skjer i etterkant av at emnet er fullført. Prosjektet kan tilpasses/endres underveis i arbeidet med masteroppgaven, men det vil ikke medføre tildeling av ny veileder.

Obligatoriske aktiviteter:

 • Utkast til oppgavebesvarelsene (se over) for veiledning

Aktivitetene må være godkjent av faglærer før eksamen. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent i løpet av samme semester. Godkjent aktivitet er bare gyldig det semesteret du tar emnet.

Her finner du informasjon om hvordan søke om gyldig fravær og utsettelse. 

Eksamen

Vurderingsformen for emnet er en mappe bestående av de to skriftlige oppgaveinnleveringene. Mappen skal være tilsammen 10 sider (à 2300 tegn uten mellomrom).

Sensorveiledning.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Hvis du går på masterprogrammet Europeiske språk og skal skrive masteroppgave om spansk språk, spanskspråklig litteratur eller kultur i den spanskspråklige verden, må innleveringene være på spansk.

Hvis du går på masterprogrammet Europeiske språk og skal skrive masteroppgave om portugisisk, må innleveringene være på portugisisk.

Hvis du går på Lektorprogrammet, kan IBER4000-innleveringene være på norsk eller spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst