ITA4105 – Italiensk språk: skriftlege øvingar

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I emnet arbeidet du med ei kontrastiv tilnærming til italiensk og norsk tekstar. Du får ei praktisk og systematisk oversikt over forskjellar mellom tekstar på italiensk og norsk i ulike genre. I arbeidet med tekstene vil du få ei innføring i omgrepa kontrastiv stilistikk, interkulturell pragmatikk og leksikalsk semantikk, altså korleis tekstar vert utforma, kva for ei tyding ord kan ha og korleis språk vert brukt i forskjellige høve.

Den kontrastiv tilnærminga bidrar til å utvikle den språklege dugleiken din i italiensk og gi deg kompetanse som vil vere nyttig i den praktiske bruken. I emnet arbeider du med mellom anna akademiske, journalistiske, litterære, politiske tekstar.  

Undervisninga inkluderer ei veke med undervisning og feltarbeid i Roma (hjå DNIR), såframt det er tilstrekkeleg med studentar på emnet.

Kva lærer du?

Når du har fullført emnet kan du:

  • samanlikne forskjellige tekstar og genrar skrive på italiensk og norsk:
  • forklare korleis teksten (på italiensk vs. på norsk) er bygga opp etter syntaktiske og leksikalske regler.
  • utrykke deg skriftleg om emnet sitt tema i tråd med grammatiske reglar
  • bruk/velje riktige ord og leksikalske uttrykk i tråd med tekstens genre og stil.
  • forstå betre forholdet mellom ein utgangstekst og omsetjinga hans, og nokre av dei problema som omsetjaren må løyse i løpet av arbeidet sitt.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Viss du ikkje allereie har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram.

Emnet krever opptak til master i italiensk, eller et annet relevant masterprogram.

Ved få påmeldte studenter kan emnet bli avlyst.

Overlappande emne

10 studiepoeng overlapp mot ITA2103 – Italiensk språk: Skriftlege øvingar

Emnet kan overlappe med nedlagte emne og gamle studieeiningar av typen hovedfag. Du må sjølv sørgje for at innhaldet i emnet ikkje overlappar med studieeiningar du har oppnådd studiepoeng for tidlegare. Ta evt. kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisninga vert gitt som 2 timars seminar med til saman 30 timar undervisning. Timane er fordelt slik gjennom semesteret: 3 dobbeltimar seminar – innføring i Oslo; 10 dobbeltimar seminar – seminar i Roma (ved DNIR); 2 dobbeltimar seminar – konklusjon i Oslo.

Studentar som ikkje kan reise til Roma kan etter avtale få alle Roma-materiala for sjølvstudium.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Det er obligatorisk oppmøte på to av seminara, det første og det siste. Du skal òg levere utkast av to skriftlege oppgåver (ei innlevering før Roma og ei ei veke etter). Oppgåvene må godkjennast av faglærar før eksamen.

Godkjent aktivitet er kun gyldig inneverande semester.

Les her om reglar for gyldig forfall og korleis du søkjer om gyldig fråvær eller utsetting.

 

Eksamen

Du må ha godkjent obligatorisk aktivitet (sjå over) før eksamen.

Studenten skal levere ei mappe på maks 10 sider. Mappen skal innehalde tre skriftlige oppgaver innanfor gitte tema.

Innlevering i Inspera

Du leverer ditt eksamenssvar i eksamenssystemet Inspera. Les om korleis du skal levere.

Kjeldebruk og referansar

Ved oppgåveskriving pliktar du å gjere deg kjend med reglane for kjeldebruk og referansar. Ved brot på reglane kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Sjå eksempel på korleis du refererer riktig.

Eksamensspråk

Italiensk.

Karakterskala

Emnet nyttar karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les meir om karakterskalaen.

Karakteren vert kunngjort på Studentweb seinast tre veker etter innleveringsdato.

Grunngjeving og klage

Trekk frå eksamen

Det er mogleg å ta eksamen i emnet inntil tre gonger. Dersom du trekkjer deg frå eksamen etter fristen eller under eksamen, brukar du eit eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Kvar vår

fra og med våren 2019

Eksamen

Same semester det undervisninga vert gitt.

Undervisningsspråk

Italiensk