LIT4001 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer

Kort om emnet

Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer har å gjøre med hva litteratur er, hvordan den skal fortolkes og hvilken rolle den spiller i samfunnet. Disse spørsmålene har vært reist og gitt ulike svar innenfor litteraturteorien, og dette emnet er et studium av noen viktige problemformuleringer i feltet de siste 100 år.

Pensum består av ca. 700 s litteraturteori, hvorav 200 sider velges i samråd med faglærer. I tillegg kommer et utvalg skjønnlitterære tekster (150-200 sider) til å illustrere problemstillingene i pensumartiklene.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet kan du:

  • redegjøre skriftlig og muntlig for litteraturvitenskapelige begreper og tankegang
  • forklare sentrale problemstillinger innenfor moderne litteraturteori
  • reflektere over egen lesning av litterære og teoretiske tekster.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot LIT2000 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer

Undervisning

Undervisningen er felles med LIT2000 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer og foregår dels ved oversiktsforelesninger (5 dobbelttimer), dels i grupper med én ukentlig dobbelttime undervisning over 10 uker. Det legges inn 3 leseuker jevnt fordelt gjennom semesteret, i alt 14 uker. Undervisningen er basert på at studentene deltar aktivt.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du skal holde et muntlig innlegg til diskusjon i seminarundervisningen. Etter tilbakemelding bearbeides innlegget til en skriftlig oppgave på 3-4 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). 

Obligatorisk aktivitet må godkjennes av faglærer før eksamen.

Godkjent aktivitet er gyldig inneværende semester og de to neste gangene emnet tilbys.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en muntlig eksamen på 20-30 minutter, vanligvis om 2-3 pensumtekster og ditt tilleggspensum. Eksamen gjennomføres av faglærer og oppnevnt sensor.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk