Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et fordypningsstudium i litteraturteori der du studerer én eller flere litteraturteoretiske tradisjoner eller problemstillinger. Temaene varierer fra semester til semester. Mer spesifikk informasjon om det aktuelle tema finnes på semestersiden.

Pensum består av 1000 sider teori. I tillegg kommer et utvalg litterære tekster, i omfang tilsvarende to verk. Studenter som ønsker at 10 av emnets 20 studiepoeng skal telle som litterært tekststudium, kan i samråd med faglærer erstatte deler av teoripensumet med litterære verk.

Emnet finnes også i en ti-poengsversjon med kode LIT4310A. Ti-poengsversjonen har et mindre pensum og en kortere semesteroppgave enn tyve-poengsversjonen av emnet.

 

 

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, har du

  • dypere innsikt i sentrale teoretiske perspektiver og begreper
  • utviklet evnen til å diskutere både teoretiske problemstillinger i og for seg og deres implikasjoner for praktisk litterær analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til masterstudium i Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap. Enkeltemnestudenter kan ikke ta dette emnet.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot LIT4310A – Litteraturteoretisk studium II

Undervisning

Seminarundervisning: to timer i uken i ti uker. I tillegg kommer lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret. Undervisningen gis samlet for ti- eller tyvepoengsversjonen av emnet. Det forutsettes at studentene deltar aktivt.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: I løpet av seminaret skal du presentere et utkast til semesteroppgaven muntlig. Utkastet kommenteres av faglærer.

Godkjent aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen er en semesteroppgave på 18 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Avvik i omfang på mer enn +/- 10 prosent kan føre til trekk i karakteren. Tema for oppgaven bestemmes av studenten i samarbeid med faglærer. Besvarelsen må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Alternerer med LIT4300B, som gis hver høst.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk