Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet diskuterer "verdenslitteratur" som en historisk idé og som forskningsobjekt. Diskusjonen omfatter problemstillinger knyttet til kanonisering, kvalitet, kjønn, rase, oversettelse, globalisering og postkolonialisme. Studiet innebærer lesning av litterære tekster (både kanoniserte verk fra verdenslitteraturen og moderne postkoloniale tekster), litteraturhistorie og teori.

Emnet finnes også i en 20 studiepoengsversjon med kode LIT4381 – Verdenslitteratur.

Pensum består av fem-seks verk og 300-400 sider teori. (150–200 sider teoretisk artikkelstoff tilsvarer ett verk.)

Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, har du:

  • kunnskap om de historiske forestillingene om verdenslitteratur og deres implikasjoner
  • evne til å bruke denne kunnskapen i analysen av litterære verk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak til Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap (master - to år) (under utfasing)eller opptak til Nordiske studier (master - to år), Litteraturformidling (studieretning). Studenter med opptak på masterprogrammet i Europeiske språk, studieretning Oversettelsesstudier har også adgang til emnet.

Forelesninger er åpne for alle.

Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet. Emner med obligatorisk muntlig innlegg forutsetter undervisningsopptak.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot LIT4381 – Verdenslitteratur

Undervisning

Undervisningen til ti- og tyve-poengsversjonen av emnet gis under ett. Undervisningen forutsetter at studentene deltar aktivt.

Seminarundervisning: to timer i uken i ti uker. I tillegg kommer to lese-/skriveuker, i alt tolv uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: I løpet av semesteret skal du presentere et utkast til semesteroppgaven muntlig. Du kan ikke levere eksamen før utkastet er presentert og kommentert av faglærer.

Godkjent aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen er en semesteroppgave på 9 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Avvik i omfang på mer enn +/- 10 prosent kan føre til trekk i karakteren. Tema for oppgaven bestemmes i samråd med faglærer. Besvarelsen må inneholde kildehenvisninger og bibliografi.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger finner du her. 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

I tillegg til skandinaviske språk og engelsk kan eksamen også avlegges på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad til instituttet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver høst fra 2014

Går i oddetallsår fra og med høsten 2019. 

Eksamen

Annenhver høst fra 2014

Undervisningsspråk

Engelsk

høsten 2021