Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet utforsker betydningen av kjønn i studiet av litteratur og billedkunst. Det egner seg for masterstudenter som vil ha et kjønnsperspektiv i sin masteroppgave, enten de tidligere har arbeidet med kvinne- og kjønnsstudier eller ei.

Pensum består av et teoretisk kjernestoff som knytter kjønn til kunstinstitusjonen, historieskriving og estetisk teori. I tillegg kommer et tematisk eller historisk avgrenset fordypningspensum der det fokuseres på kjønn i analysen av enkeltverk. Tema og pensum for fordypningsstudiet varierer fra år til år. Temabeskrivelse for det aktuelle semesteret finner du på semestersiden.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, har du:

  • lært å reflektere inn kjønnsdimensjonen i estetisk teori og praksis
  • vist at du kan anvende kjønnsteorien på en kritisk og selvstendig måte i analysen av verk
  • gjennom valget av oppgaveformulering og skriving av oppgaven opparbeidet skriveferdigheter og selvstendighet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet forutsetter opptak på masterprogrammene i Kunsthistorie, Allmenn litteraturvitenskap eller Gender Studies. Enkeltemnestudenter har ikke adgang til emnet.

Seminarundervisningen forutsetter undervisningsopptak til emnet. Emner med obligatorisk kvalifiseringsoppgave forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Se under Opptak og adgangsregulering

Overlappende emner

Undervisning

Seminarundervisning med to timer i uken i ti uker. I tillegg kommer tre lese-/skriveuker fordelt gjennom semesteret, i alt tretten uker. I tillegg gis det tilbud om skriveseminarer. Undervisningen er felles for LIT3461, LIT3462, LIT4461 og LIT4462.

Undervisningen er basert på at studentene deltar aktivt. Studentene bør tidlig komme i gang med skriving av semesteroppgaven. Det gis veiledning på semesteroppgaven, både individuelt og på seminarene og/eller ved bruk av Canvas.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må holde minst ett forberedt muntlig innlegg i seminaret. Innlegget må godkjennes av faglærer før eksamen. Det er mulig å søke faglærer om å levere innlegget skriftlig.

Godkjent aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en semesteroppgave på 9 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Avvik i omfang på mer enn +/- 10 prosent kan føre til trekk i karakteren. Temaet for oppgaven, som skal inneholde estetisk analyse med vekt på kjønnsproblematikk, bestemmes av studenten i samråd med faglærer.

Tidligere sensorveiledninger finner du her.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

I tillegg til skandinaviske språk og engelsk kan eksamen også avlegges på et av de store europeiske språkene etter forhåndssøknad til instituttet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres i Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk