Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en fordypning innen et utvalg av temaer innenfor pragmatikk. Det bygger på kunnskapene fra SPA1101 – Spansk språkkunnskap A  og SPA1102 – Spansk språkkunnskap B

Grammatikk og semantikk er ikke alltid tilstrekkelig for å forklare hva noe betyr. Pragmatikk handler om å studere språket slik det er i bruk i ulike kontekster: "Kanskje" kan brukes i betydningen “ja” eller "nei", og "Så varmt det er" kan bety "Åpne vinduet". Emnet gjør studentene kjent med ulike beskrivelsesmodeller for pragmatiske fenomener som har til felles at de undersøker hvordan språklige uttrykket gir mening gjennom bruk.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du:

 • redegjøre for grunnleggende ideer innenfor pragmatikken,
 • anvende denne kunnskapen i analyser av muntlig og skriftlig spansk,
 • identifisere relevante problemer innenfor pragmatikk,
 • gjennomføre en enklere undersøkelse av pragmatiske fenomener i spanskspråklig materiale og presentere den skriftlig på akademisk spansk,
 • utrykke deg skriftlig på akademisk spansk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i SPA1102 – Spansk språkkunnskap B eller tilsvarende. Hvis du har tilsvarende studier fra andre institusjoner må du søke om å få det godkjent ved UiO, og/eller sende dokumentasjon til studiekonsulenten, i god tid før du kan melde deg til emnet.

Er du lektorstudent og tar spansk som fag 1, så kan du i ditt 5. semester ta SPA1102 samtidig som SPA2102. Ta kontakt med studiekonsulent for oppmelding.

Undervisning

Seminar, 2 timer i 10 uker, 20 timer til sammen.

Det forutsettes at alle studentene deltar aktivt. Det forventes at du møter godt forberedt til timene, ettersom undervisningen bygger på studentenes egne innlegg.

Obligatoriske aktiviteter: 

 • Omtrent midt i semesteret skal du levere et førsteutkast av semesteroppgaven. Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om utsettelse. Informasjon om retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.
 • Det er krav om oppmøte til 60 % av seminarundervisningen. I dette emnet må du møte til 6 av 10 seminarer. Kravet er absolutt.

  Fraværsgrensen skal dekke normalt sykdomsfravær og liknende. Du får derfor ikke gyldig forfall til undervisning på grunnlag av legeattest, selv om fraværet skyldes hindringer som du selv ikke kan lastes for.

  Dersom emnet har fysisk undervisning og du er meldt til en fysisk seminargruppe, skal du møte til undervisning i rommet som er oppgitt i timeplanen.

  Dersom emnet har digital undervisning og du er meldt til en digital seminargruppe, skal du være til stede med påslått skjerm.

  I særlige tilfeller, for eksempel ved alvorlig eller langvarig sykdom, kan du søke om tilrettelegging.

Aktivitetene må godkjennes av faglærer for at du skal få levere den endelige semesteroppgaven i slutten av semesteret.  Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent i løpet av samme semester. 

Godkjent aktivitet er bare gyldig inneværende semester.

Eksamen

Emnets vurderingsform er en semesteroppgave.

Veiledende lengde er 10 sider à 2300 tegn uten mellomrom. Eksamensbesvarelsen skal ikke overstige 15 sider. Kildehenvisninger og bibliografi kommer i tillegg til det oppgitte sideantallet.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Semesteroppgaven skal skrives på spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren blir publisert i Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato. Du får en e-post når resultatet er klart.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er beregnet på programstudenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Spansk