Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en fordypning innen et utvalg av temaer innenfor pragmatikk. Det bygger på kunnskapene fra SPA1101 – Spansk språkkunnskap A og SPA1102 – Spansk språkkunnskap B.

Grammatikk og semantikk er ikke alltid tilstrekkelig for å forklare hva noe betyr. Pragmatikk handler om å studere språket slik det er i bruk i ulike kontekster: "Ja" kan brukes i betydningen "nei", og "Så varmt det er" kan bety "Åpne vinduet". Emnet gjør studentene kjent med ulike beskrivelsesmodeller for pragmatiske fenomener.

Spesiell oppmerksomhet kan rettes mot talehandlinger, diskursmarkører, humor og ironi, og/eller hvordan høflighet og identitet uttrykkes verbalt.

Hva lærer du?

Etter fullført emne kan du:

  • redegjøre for grunnleggende ideer innenfor pragmatikken
  • anvende denne kunnskapen i analyser av muntlig og skriftlig spansk
  • identifisere relevante problemer innenfor pragmatikk
  • gjennomføre en enklere undersøkelse av pragmatiske fenomener i spanskspråklig materiale og presentere den skriftlig på akademisk spansk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i SPA1102 – Spansk språkkunnskap B eller tilsvarende. Hvis du har tilsvarende studier fra andre institusjoner må du søke om å få det godkjent ved UiO, og/eller sende dokumentasjon til studiekonsulenten, i god tid før du kan melde deg til emnet.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminar i 14 uker. Det forutsettes at alle studentene deltar aktivt. Det forventes at du møter godt forberedt til timene, ettersom undervisningen i stor grad bygger på studentenes egne innlegg.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet:

  • Du skal møte til minimum 11 av 14 seminarer. Fravær utover dette må dokumenteres med legeattest eller lignende.
  • Omtrent midt i semesteret skal du levere et førsteutkast av semesteroppgaven, og du skal forsvare den muntlig på seminaret.
  • Du skal gi muntlig tilbakemelding på en medstudents utkast.

Aktivitetene må godkjennes av faglærer for at du skal få levere den endelige semesteroppgaven i slutten av semesteret.  Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent i løpet av samme semester. Godkjent aktivitet er bare gyldig inneværende semester.

Her finner du informasjon om hvordan søke om gyldig fravær og utsettelse. Vær oppmerksom på at fravær som overskrider 50 % av all obligatorisk undervisning på emnet i utgangspunktet ikke godkjennes, selv om årsak kan dokumenteres.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamenformen på emnet er en semesteroppgave på cirka 10 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Kildehenvisninger og bibliografi kommer i tillegg.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Semesteroppgaven skal skrives på spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren blir publisert i Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato. Du får en e-post når resultatet er klart.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er beregnet på programstudenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Vår 2019

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Spansk og norsk